Säpo

Kontraterrorism

Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i Sverige. Det innebär att bedriva underrättelsearbete och vidta åtgärder för att förhindra attentat i Sverige och mot svenska intressen utomlands. Terroristattentat ska inte heller kunna planeras eller stödjas från Sverige. 

Allvarligheten i de potentiella terrorbrott som Säkerhetspolisen har ansvar för att förhindra, gör att stort fokus ligger på underrättelsearbete, samverkan och brottsprevention. Underrättelseinhämtning, analys och kunskapsspridning skapar förutsättningar för att vidta effektiva åtgärder.

Arbetet med att motverka terrorism måste också ske i dialog med myndigheter eller andra parter i samhället. Terrorism är inte ett område som begränsas av geografiska eller nationella gränser. Därför är Säkerhetspolisen i sin underrättelseverksamhet beroende av samverkan med andra, nationellt och internationellt.

Vad är terrorism?

För terroristbrott döms den som begår vissa allvarliga brott som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation om avsikten med brottet är att:

  • Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp.
  • Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd.
  • Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Det är även brottsligt att offentligt uppmana, rekrytera eller utbilda annan att begå terroristbrott. Därutöver finns bestämmelser som innebär att den som finansierar terroristbrott kan dömas till ansvar.