Säpo

Förebyggande arbete fundamentalt

Det förebyggande arbetet är mycket viktigt för att på sikt minska terrorhotet. För att komma åt grundproblematiken bakom terrorn krävs en gemensam och samlad insats från samhället.  

Eftersom Säkerhetspolisen är en brottsutredande myndighet kan vi inte ensamma effektivt arbeta med förebyggande insatser mot terrorism. Vårt mandat är kriminalitet vilket motsvarar effekterna av problemet, inte grundproblemet i sig.

För att vi ska lyckas med att identifiera och motverka de nätverk och aktörer som begår brott är information från all­mänheten och samarbete med andra myndigheter nödvändigt. Säkerhetspolisen deltar också i det offentliga samtalet. Att pro­blem lyfts i det offentliga och diskuteras är ett effektivt sätt att bedriva kontraterrorism.

Samverkan viktigt

I dag finns det personer i Sverige som stödjer terrorism i olika delar av världen. Det finns också personer som reser utomlands för att delta i träning kopplad till terrorism och andra olag­liga våldshandlingar. Säkerhetspolisen arbetar därför med att förhindra att Sverige används som bas för rekrytering, logistiskt stöd, finan­siering eller attentatsplanering och för att mot­verka att svenskar deltar i terrorism utom­lands.  

För att nå framgång i arbetet mot terrorism krävs en samlad insats från samhället. Samverkan är mycket viktig då terrorismproblematiken finns inom flera myndigheters ansvarsområden. I Samverkansrådet mot terrorism är Säkerhetspolisen sammankallande. Rådet består av 14 svenska myndigheter som tillsammans arbetar i linje med de strategier på kontraterrorområdet som EU och den svenska regeringen har.

Säkerhetspolisens samarbete med Polismyndigheten går ut på att vi i största möjliga utsträckning ska delge information, underlag, olika hotrapporter och våra övergripande prioriteringar. Även Migrationsverket är en viktig samarbetspartner när det gäller att förhindra terrorism. En del i att förebygga terrorism är att förhindra att personer med koppling till terroristverksamhet beviljas inresa, uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Migrationsverket och Säkerhetspolisen har under 2015 inlett ett än mer fördjupat samarbete.

Handlar om demokratiska värden

Det förebyggande arbetet är mer omfattande än att enbart motverka att personer blir terrorister eller stödjer terroristbrottslighet. Ytterst handlar det om att upprätthålla demokratiska värden. Arbetet mot radikalisering och rekrytering rör komplexa förhållan­den och måste påbörjas långt innan det blir aktuellt att motverka ett planerat brott. Här behövs insatser från andra samhällsaktörer än de brottsförebyggande myndigheterna. Det arbete som utförs på lokal nivå - i kommuner, skolor och samfund runtom i landet - för att motverka att individer radikaliseras är av stor betydelse för att terrorism ska kunna motverkas i ett tidigt skede. Säkerhetspolisen välkomnar dessa insatser och stödjer regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism i uppdraget att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer.  

Vill du ha mer information om det förebyggande arbetet mot terrorism som pågår i Sverige och EU? I listan till vänster hittar du länkar till intressanta sidor på området.