Säpo

Nationellt och internationellt samarbete

Säkerhetspolisen samverkar bland annat med andra myndigheter i Sverige, men terrorism är ett gränsöverskridande fenomen. Därför deltar vi också i ett omfattande internationellt samarbete där länder delger varandra information för att förebygga terrorattentat.

Nationellt samarbete

Säkerhetspolisen samverkar med andra underrättelsemyndigheter i Sverige, till exempel Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (FM/Must) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Vi har även ett nära samarbete med Polismyndigheten, där vi exempelvis delger information, underlag, olika hotrapporter och våra övergripande prioriteringar. Det är Polismyndigheten som sedan har kontakterna för att nå ut med relevant information i övriga civilsamhället.

Säkerhetspolisen har även ett nära samarbete med Migrationsverket i syfte att identifiera säkerhetshot i migrationsströmmarna till Sverige.


Inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism finns även ett samarbete mellan fjorton svenska myndigheter, som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism. Här kan du läsa mer om Samverkansrådet mot terrorism.

Internationellt samarbete

Det finns tretton multilaterala konventioner om terrorism. Sverige har skrivit på samtliga och därmed förbundit sig att motverka terrorism tillsammans med andra länder. Säkerhetspolisen har därmed ett ansvar att bekämpa terrorism både i och utanför Sverige.

Vår möjlighet att förhindra terrorbrott är beroende av omfattande och goda internationella kontakter. Bilaterala relationer utgör grunden i det internationella samarbetet, det vill säga samarbete mellan olika länders säkerhets- och underrättelsetjänster. Dessa relationer byggs upp under lång tid och bygger på ömsedigt förtroende.

Säkerhetspolisen representerar Sverige i ett antal multinationella organ som består av olika länders säkerhetstjänster och polisorganisationer. Vi deltar till exempel i Counter-Terrorist Group (CTG), EU:s Terrorism Working Group (TWG), Police Working Group on Terrorism (PWGT) och Europol.