Säpo

Säkerhetspolisen förtydligar avvärjda attentatsplaner

2014-09-03

Den höjda beredskapen i Norge i juli, rapporteringen från Syrien och Irak samt höjningen av terrorhotnivån i Storbritannien har gjort att Säkerhetspolisen fått många frågor om hot mot Sverige.

Attentatsplaner väcker frågor
Redan under våren 2013 berättade vi i intervjuer om enstaka avvärjda terrorplaner och i vår årsbok 2013 beskriver vi också att vi sedan 2010 kunnat konstatera några fall av konkreta attentatsavsikter.
Oron i omvärlden har väckt frågor om svenskar som reser till Syrien och om det potentiella hotet mot Sverige. Därför har vi valt att berätta något mer om kontexten kring de avvärjda terrorplanerna. Vi berättar inte detta för att alarmera utan för att allmänheten ska ha så stor vetskap som möjligt om vad som sker.   
 
Vikten av att ingripa
Vid brottslighet med potentiellt stora konsekvenser måste vi ingripa tidigt – att inte agera kan riskera liv. Utan att gå in på konkreta fall, skulle det exempelvis kunna handla om att gå in och gripa en skäligen misstänkt gärningsman för ett mindre allvarligt brott för att skydda allmänheten, även om det finns misstankar om till exempel stämpling till terroristbrott. Det kan vara en svår balansgång i vissa situationer men det viktiga för oss är alltid att förebygga, förhindra eller avbryta tidigt. Hot måste upptäckas i tid och brott förebyggas innan de orsakar skada.


Att förhindra ett terrorattentat innebär därför inte nödvändigtvis att någon kommer att dömas för ett brott. De flesta fall där ett terrorattentat förhindras resulterar inte i någon fällande dom. Detta beror antingen på att någon straffbar gärning inte hunnit begås, eller att någon sådan gärning i vart fall inte kan bevisas. Båda fallen har sin grund i att ett ingripande från säkerhetstjänsternas sida görs i ett så tidigt skede som möjligt, givetvis i syfte att rädda liv och skydda egendom.


Förebygga och avvärja
Vårt uppdrag har sin tyngdpunkt i att tidigt förebygga och avvärja allvarliga angrepp med potentiellt stora skadekonsekvenser. Oavsett om det handlar om att skydda Sverige från olika typer av spionage, att förebygga inhemsk politisk extremism eller skydda den centrala statsledningen.