Säpo

Säkerhetspolisen blir egen myndighet 2015

2014-12-29

Den 1 januari 2015 träder Säkerhetspolisen in i en ny era – som egen myndighet direkt underställd regeringen. Säkerhetspolisen fortsätter dock att vara en polismyndighet.

Sveriges säkerhetstjänst har haft många utseenden under sin 100-åriga historia och tar den 1 januari 2015 en ny form när Polisen omorganiseras. Varken uppdrag eller befogenheter förändras och regleringsbrevet som Säkerhetspolisen styrts av tidigare fortsätter bestämma uppdraget. Det som förändras är istället själva styrsättet, där rikspolischefen inte längre är högsta chefen.

- Det är en historisk förändring, som visar på det förtroende man har för Säkerhetspolisen. Det understryker vikten av vårt uppdrag, och ger oss en tydlig plats i samhället, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg, som i och med förändringen blir Säkerhetspolisens förste myndighetschef.

Statlig utredning som grund

Riksdagen fattade i december 2013 det formella beslutet som sedan blev regeringens direktiv. Beslutet föranleddes av en offentlig utredning (SOU 2012:13) som ansåg att ansvarsförhållandena blev tydligare om Säkerhetspolisen blev en egen myndighet frånställd Polismyndigheten, men man framhöll även att det skulle krävas ett tydligt regelverk för den interna styrningen av verksamheten. Detta har inneburit att över 200 lagar och förordningar har ändrats med anledning av ombildningen.

- Verksamheten löper på som vanligt, men Polismyndighetens och Säkerhetspolisens respektive uppdrag blir tydligare. Det är inte längre någon tvekan om vem som har ansvar för vad. Uppdelningen i två polismyndigheter ger också en rimligare maktkoncentration, säger Anders Thornberg.

Trots uppdelningen kommer Säkerhetspolisen och övriga polisen dock att fortsätta samarbeta i samma utsträckning som tidigare, vid såväl särskilda händelser som i det dagliga arbetet. Precis som tidigare kommer personal till exempel att kunna röra sig mellan Säkerhetspolisen och Polismyndigheten, och alla livvakter hos Säkerhetspolisen kommer att ha en polisiär bakgrund även i framtiden.

Insynsråd kan ifrågasätta verksamheten

En nyhet är att Säkerhetspolisen nu får ett eget insynsråd med förtroendevalda politiker som följer verksamheten på nära håll och har möjlighet att ifrågasätta och komma med förslag.

- Det är någonting som vi välkomnar. Även om vi arbetar mycket för att öka transparensen finns det många legala begränsningar. Den här typen av insyn via ombud, där vi kan berätta för folkvalda som omgärdas av samma stränga sekretess som oss, är en bra modell, säger Anders Thornberg.