Säpo

Många på flykt – en utmaning

Antalet människor som är på flykt i världen är större än på mycket länge. Under 2014 kom 81 301 asylsökande till Sverige och under 2015 kommer enligt Migrationsverkets prognos runt 100 000 personer till Sverige. Som remissinstans till Migrationsverket i utlänningsärenden innebär ökningen en utmaning för Säkerhetspolisen.

Statistik över asylsökande under 2014.

För svensk del är det främst säkerhetssituationen i Syrien som ligger bakom ökningen av antalet asylsökningar. Sedan 2011 har Sverige mottagit cirka 40 000 asylsökningar från syrier. Förutom asylsökande från Syrien härstammar en stor del av den totala mängden asylsökanden från regioner som ur ett säkerhetsperspektiv kan betraktas som problematiska.

De människor som flyr till Sverige från omänskliga förhållanden och som har ett skyddsbehov har givetvis rätt till skydd och ska bemötas med öppenhet. Samtidigt är det också viktigt att förhindra individer som kan utgöra ett säkerhetshot mot Sverige att etablera sig här. Inom ramen för befintliga flyktingströmmar kan rymmas såväl personer med skyddsbehov som personer som kan komma att utgöra ett säkerhetshot i och mot Sverige. Viktigt är också att de personer som har rätt till skydd här också får det skyddet och inte på nytt utsätts för exempelvis hot och påtryckningar som flyktingspionage.

Det som Säkerhetspolisen framförallt betraktar som problematiskt är att det bland de asylsökande från exempelvis Syrien och dess närområde, kan finnas personer som har förbindelser till våldsbejakande islamistiska och al-Qaidainspirerade grupper. Det är viktigt att Säkerhetspolisen i sitt förebyggande arbete lyckas identifiera individer som kan kopplas till dessa grupperingar, och som kan komma att utgöra ett säkerhetshot, för att säkerställa att dessa personer inte ges möjlighet att använda Sverige som en plattform för framtida terrorrelaterade handlingar.

Förebyggande arbete

Säkerhetspolisens involvering i utlänningsärenden syftar rent konkret till att individer som bedöms kunna bedriva säkerhetshotande verksamhet inte ska beviljas uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Vårt arbete kan innefatta ärenden med koppling till Säkerhetspolisens samtliga verksamhetsområden. Huvuddelen av de ärenden som kräver utredning återfinns idag inom verksamhetsområdet kontraterrorism. Det är ett förebyggande arbete, som fokuserar på att minska risken för terrorattentat såväl i Sverige som utomlands, och det ska även förhindra stödjande verksamhet och resandeverksamhet till konfliktområden. Ett framgångsrikt förebyggande arbete bygger på en nära samverkan med strategiska partners. I detta fall framför allt Migrationsverket.

Erinran undantagsfall

Av den stora mängden asylsökningar som kommer varje år så är det bara en begränsad del som blir föremål för Säkerhetspolisens utredningar. Av de ärenden som utreds lämnar Säkerhetspolisen dessutom erinran endast i ett fåtal fall. Med erinran menas att på goda grunder föreslå att en ansökan om medborgarskap eller uppehållstillstånd ska avslås. Det förebyggande arbetet fokuserar på att identifiera och vidta åtgärder i relevanta ärenden samtidigt som en hög grad av rättsäkerhet upprätthålls.

Statistik över säkerhetsärenden under 2014.

Säkerhetspolisen är också involverad i ärenden som berör medborgarskap. Detta utgör en central del i vårt arbete med att motverka att individer med koppling till säkerhetshotande verksamhet varaktigt etablerar sig i Sverige. I likhet med asylprocessen, utgör antalet erinran en liten del av det totala antalet medborgarskapsansökningar.

Vikten av att balansera behov

Säkerhetspolisen har ett uppdrag att skydda Sveriges säkerhet. När det gäller utlänningsärendena handlar detta om att säkerställa att de som bedöms utgöra ett säkerhetshot inte ges någon möjlighet att etablera sig inom vårt lands gränser. Givetvis innebär detta arbete en utmaning, inte enbart för Säkerhetspolisen utan även för samtliga parter, exempelvis Migrationsverket, som har ett ansvar kopplat till dessa frågor. Det handlar om att balansera olika behov: skyddet av Sverige och de enskildas skyddsbehov.

Ibland står dessa behov mot varandra, de är helt enkelt inte förenliga. Det kan handla om personer som har skyddsbehov men som på grund av belastande omständigheter, exempelvis en koppling till en terroristklassad organisation, bedöms kunna utgöra ett säkerhetshot mot Sverige. I Säkerhetspolisens uppdrag ingår inte att beakta skyddsbehoven. Om sådana finns ansvarar Migrationsverket för prövningen av de skyddsbehoven mot det säkerhetsskäl som Säkerhetspolisen anför.

Fokus för Säkerhetspolisens verksamhet är uteslutande de säkerhetshotande aspekterna, skyddet av Sverige står i förgrunden. Säkerhetspolisen, tillsammans med andra myndigheter, arbetar för att uppnå detta mål och samtidigt upprätthålla rättssäkra bedömningar för de enskilda.