Säpo

Remissvar

Här hittar du de remissvar Säkerhetspolisen har lämnat till Regeringskansliet från 2012 och framåt.

2018

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)PDF (pdf, 102.8 kB)
Delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)PDF
(pdf, 152 kB)

2017

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorismPDF (pdf, 45.3 kB)
Skärpt kontroll av utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhetPDF (pdf, 122.6 kB)
En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)PDF (pdf, 166.9 kB)
Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)PDF (pdf, 60.9 kB)
Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten (Ds 2017:24)PDF
(pdf, 44.9 kB)
Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)PDF (pdf, 45.1 kB)
Befogenhet för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställsPDF (pdf, 52 kB)

2016

​Tidsbegränsad vapenamnesti 2018PDF (pdf, 44.8 kB)
Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)PDF (pdf, 41.2 kB)
Elektronskt kungörande av författningarPDF (pdf, 43.1 kB)

2015

Tillsyn över Polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)PDF (pdf, 139.6 kB)
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)PDF (pdf, 80.8 kB)
En ny säkerhetssk​yddslag (SOU 2015:25)PDF
(pdf, 168.2 kB)
Informations- och cybersäkerhet Sverige, Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)PDF
(pdf, 161.2 kB)

2014

Kartläggning och analys av domstolars bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevaldaPDF (pdf, 61.5 kB)
Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden (Ds 2014:33)PDF (pdf, 60.3 kB)
En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifterPDF (pdf, 67.1 kB)

2013

Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95)PDF (pdf, 241 kB)
En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77)PDF (pdf, 104.9 kB)
En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78)PDF (pdf, 104.8 kB)

2012

Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet (SOU 2011:78)PDF (pdf, 296.8 kB)
Promemoria med förslag till kustbevakningsdataförordningPDF (pdf, 256.7 kB)
Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna (KOM 2012) 10 slutlig)PDF (pdf, 268.2 kB)
Promemorian sekretess för uppgifter i utländska databaserPDF (pdf, 256.3 kB)