Säpo

NSIT – samverkan mot allvarliga it-hot

NSIT analyserar och bedömer hot och sårbarheter när det gäller allvarliga eller kvalificerade it-angrepp mot våra mest skyddsvärda nationella intressen.

Spionage i cyberrymden har genomförts i mer än tio år och Sverige kan vara intressant ur många aspekter utifrån en angripares perspektiv: politiska ställningstaganden, militärteknologi, civil högteknologi, framstående forskning och tekniska innovationer. Denna typ av it-hot från statsaktörer med kvalificerad förmåga växer och det ställer krav på kvalificerade skyddsåtgärder.

Nationell samverkan till skydd mot allvarliga it-hot (NSIT) är en ny samverkansform mellan Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Försvarets radioanstalt), som under 2013–2014 genomfört ett pilotprojekt. Under hösten 2014 avslutades projektet. De tre ingående organisationerna bedömde projektet som lyckat och det beslutades därför att permanenta samarbetet i NSIT.

NSIT analyserar och bedömer hot och sårbarheter när det gäller allvarliga eller kvalificerade it-angrepp mot våra mest skyddsvärda nationella intressen. NSIT utvecklar samverkan för att försvåra för en kvalificerad angripare att komma åt eller skada svenska skyddsvärda civila och militära resurser.

Under 2014 har ett antal mål uppnåtts inom NSIT. Under 2014 har det genomförts delprojekt inom områdena hotanalyser, förvarning och upptäckt och hantering av incidenter. Projekten har genomförts av projektgrupper med deltagare från samtliga tre organisationer. Resultaten från de olika projekten används såväl i det tekniska som strategiska arbetet med att försvåra för en kvalificerad angripare att komma åt eller skada svenska skyddsvärda civila och militära resurser.

Genomförandet av projekten har lett till att kontaktnätet mellan de ingående myndigheternas specialister har fördjupats vilket är viktigt när NSIT-myndigheterna tillsammans ska möta komplexa och allvarliga it-angrepp.