Säpo

Säkerhetspolisens arbete med ickespridning

Ett av de viktigaste sätten att förebygga spridning av massförstörelsevapen är att ha en aktiv dialog med företag, lärosäten
och myndigheter som har produkter, teknologi eller kunskap av betydelse för utvecklingen av massförstörelsevapen.

Eftersom det i många fall är produkter med dubbla användningsområden är företagen inte alltid medvetna om att de producerar något som kan användas för utveckling av massförstörelsevapen.

Säkerhetspolisen besöker företag, mässor, branschorganisationer och lärosäten i syfte att minska risken att dessa blir inblandade i anskaffning till program för massförstörelsevapen. Vi upplyser då om aktuell lagstiftning och vikten av att söka exporttillstånd för kontrollerade produkter. Ibland sker besöken tillsammans med Inspektionen för Strategiska Produkter.

Sverige är också en ivrig förespråkare att begränsa tillgång och vidare spridning av massförstörelsevapen. Detta innebär att Sverige har till uppgift att förhindra att produkter och kunskap förs ut ur landet och vidare till andra stater som önskar annorlunda.

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår även att förhindra att obehöriga icke-statliga aktörer kommer över kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära ämnen (CBRN).

Samarbete ska förhindra spridning

Säkerhetspolisen samarbetar i ickespridningsfrågor med andra myndigheter som Tullverket, Inspektionen för Strategiska Produkter, Totalförsvarets forskningsinstitut, Strålsäkerhetsmyndigheten och Försvarsmakten.

Vi deltar även i det internationella arbetet för att förhindra att kunskap eller produkter förs ut från eller via Sverige.