Säpo

Kontraspionage

Säkerhetspolisen inhämtar aktivt underrättelser för att analysera och motverka utländskt spioneri och säkerhetshotande verksamhet, i sitt arbete med kontraspionage.

Eftersom spioneri är olagligt ska verksamheten hållas dold för värdlandets säkerhetstjänst. Därför använder andra länder flera olika typer av konspirativa metoder. Konspirativt beteende är en naturlig del i spioneri för att ge omgivningen en falsk bild av vad som verkligen pågår, som till exempel att använda falska namn eller täckbefattningar.

Ett flertal länder bedriver olika former av underrättelseverksamhet mot Sverige som till exempel spioneri eller flyktingspionage. Underrättelseverksamhet bedrivs för att uppnå säkerhetspolitiska mål och stärka det egna landets makt- och kunskapsövertag samt vid behov påverka andra stater.

För att motverka spioneri bedriver Säkerhetspolisen kontraspionage. Det innebär att Säkerhetspolisen aktivt inhämtar uppgifter för att analysera och motverka utländskt spioneri och säkerhetshotande verksamhet. Uppgifterna kan leda till spaning eller samtal med uppgiftslämnare, som resulterar i olika typer av åtgärder för att motverka säkerhetshotande verksamhet från andra länder. Uppgifterna kan också leda till att en förundersökning inleds om misstänkta brott mot Sveriges säkerhet.

Brott mot Sveriges säkerhet

När Säkerhetspolisen får indikationer på att individer på uppdrag av ett annat land bedriver spioneri mot Sverige utreds det misstänkta brottet. I brottsbalkens 19:e kapitel finns brott mot Sveriges säkerhet listade, däribland spioneri som kan ge fängelse i mellan 2 år och livstid om det bedöms som grovt.

  • Svensk medborgare, som utan tillstånd av regeringen eller den regeringen bemyndigat låter bruka sig såsom ombud för främmande makt i diplomatisk angelägenhet som rör riket, så ock envar, som i föregiven egenskap av behörigt ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som företräder främmande makts intresse, dömes för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. (BrB 19:4)
  • Den som med avsikt att gå främmande makt tillhanda obehörigen anskaffar, lämnar, befordrar eller röjer uppgifter, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra skada för Sveriges säkerhet döms för spioneri. (BrB 19:5) De inhämtade uppgifterna behöver inte vara hemliga eller riktiga.
  • Den som utan avsikt att gå främmande makt tillhanda obehörigen anskaffar, lämnar, befordrar eller röjer uppgifter av hemlig natur döms för obehörig befattning med hemlig uppgift. (BrB 19:7)
  • Den som av grov oaktsamhet antingen befordrar, lämnar eller röjer en hemlig uppgift, eller hanterar den så att fara uppkommer för att någon obehörig kan ta del av den döms för vårdslöshet med hemlig uppgift. (BrB 19:9)
  • Den som med avsikt att gå främmande makt tillhanda hemligen eller med användande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffande av uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra skada för Sveriges säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet döms för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. (BrB 19:10)
  • Den som med uppsåt att gå främmande makt tillhanda, här i landet hemligen eller med användandet av svikliga eller otillbörliga medel antingen bedriver verksamhet vars syfte är anskaffandet av uppgifter om någon annans personliga förhållanden eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfälligt, döms för olovlig underrättelseverksamhet mot person. (BrB 19:10b)

Förebyggande arbete

Säkerhetspolisens uppgift är att förhindra och motverka att brott mot Sveriges säkerhet uppstår. Det är ett arbete som Säkerhetspolisen bedriver hela tiden, genom bland annat inhämtning av information och spaning.

Fakta: Persona non grata

Persona non grata är latin och betyder "icke önskvärd person".

Detta är det verktyg ett land har för att vid behov kunna avvisa en diplomat. Diplomater har immunitet och kan inte åtalas eller straffas i det mottagande landet. Däremot kan det mottagande landet förklara diplomaten för persona non grata, vilket innebär att det land som sänt honom eller henne uppmanas att återkalla den personen. Om så sker innebär det som regel att personen får lämna landet och förhindras att återvända till Sverige i framtiden.

Säkerhetspolisen kan också dela information till andra myndigheter som genomför åtgärder för att minska hotet. Till exempel kan regeringen förklara en utländsk underrättelseofficerare, som arbetar under diplomatisk täckmantel i Sverige, som icke önskvärd i landet, så kallad persona non grata (PNG). Som utländsk diplomat skyddas du från att åtalas för brott i Sverige. Ett annat exempel är vid cyberattacker där ägaren av den angripna enheten eller nätverket kan skydda informationen och avbryta spioneriet.

Säkerhetspolisen genomför också säkerhetshöjande åtgärder genom att minska sårbarheter i skyddsvärda verksamheter. Säkerhetspolisen identifierar verksamheter i det svenska samhället som skulle kunna vara föremål för intresse från andra länders underrättelsetjänster. Genom att informera och föreläsa för personer som arbetar i skyddsvärda verksamheter om underrättelsehotet, värvningsförsök och cybersäkerhet stärks skyddet av Sveriges säkerhet.

Här hittar du mer information om säkerhetsskydd.