Säpo

Så värvas en agent

En person som värvas till att arbeta för ett annat land kallas agent. Agentens uppdrag är att samla information om svenska förhållanden och delge den till sin uppdragsgivare.

Sex bilder som illustrerar faserna i ett värvningsförsök: analys, målsökning, studie, närmande, vänskap och värvning.

Möjliga agenter bearbetas systematiskt i en process som kan delas upp i sex steg.

Högsta prioritet för en utsänd underrättelseofficer är att värva agenter som kan leverera information. Möjliga agenter bearbetas systematiskt i en process som man kan dela upp i sex steg:

Analys

Värvningsprocessen börjar med en analys av vilken information som den utländska underrättelsetjänsten behöver.

Målsökning

Denna analys utgör grunden för målsökningsfasen, då en underrättelseofficer får i uppdrag att hitta en person som kan dela med sig av den efterfrågade informationen.

Vad gör jag om jag tror att jag är utsatt för ett värvningsförsök?

Varje år utsätts personer i Sverige för värvningsförsök. Så här gör du om du tror att du är utsatt:

  • Anteckna vem som har kontaktat dig och vilken anledning till kontakten personen uppgav.
  • Noterar när och hur den första kontakten togs.
  • Tipsa Säkerhetspolisenlänk till annan webbplats

Studie

Personen som underrättelseofficeren bedömer har tillgång till rätt information kartläggs sedan i en studiefas. Uppgifter om personliga egenskaper, svagheter, ekonomi och familjesituation ligger till grund för en bedömning av möjligheterna att få personen att arbeta för ett annat land.

Närmande

Om underrättelseofficeren anser att den utvalda personen är lämplig söker han eller hon kontakt i en närmandefas. Närmandet sker på ett sätt som ska uppfattas som spontant och slumpmässigt, men i själva verket sker kontakten mycket välplanerat utifrån de uppgifter som framkommit i studiefasen.

Vänskap

Om det första mötet blir lyckat inleder underrättelseofficeren en relation med den tilltänkta agenten i en vänskapsfas. Den utvalda personen utsätts för en charmoffensiv och får också oskyldiga uppdrag för att testa relationen, exempelvis genom att han eller hon blir ombedd att lämna över dokument som inte är hemliga. Personen vänjs också vid att ta emot gåvor av olika slag. Vaksamheten och omdömet bryts ner hos den utvalda personen, ibland under flera års tid.

Värvning

Slutligen ställer underrättelseofficeren den tilltänkta agenten inför frågan att lämna ut hemlig eller känslig information. Värvningsfasen är det svåraste ögonblicket i processen, men om det faller ut väl för underrättelseofficeren har personen blivit agent för ett annat lands underrättelsetjänst.