Säpo

Kontraterrorism

Säkerhetspolisen bedriver underrättelsearbete och vidtar åtgärder för att förhindra terroristattentat och andra terrorbrott.  

Säkerhetspolisens huvuduppgift är att förhindra att terroristattentat begås i Sverige. Konsekvenserna av ett terroristattentat kan bli mycket allvarliga för samhället och medborgarna. Därför är målet att förhindra terroristbrottslighet i ett tidigt stadium. Mycket av Säkerhetspolisens arbete syns därför inte i antal förundersökningar och domar.

Terroristattentat är allvarlig brottslighet som syftar till att allvarligt skada Sverige som stat och injaga fruktan i befolkningen. Även uppmaning och rekrytering till, finansiering av och utbildning i terrorismsyfte är brottsligt.

Gärningspersonen har ofta ett ideologiskt motiv och begår brottet i syfte att förändra samhället.

Viktigt att ligga steget före

Säkerhetspolisens uppgift är att förebygga och förhindra terrorverksamhet. Det kan röra sig om finansiering, logistiskt stöd, utbildning, rekrytering eller radikalisering.

Det görs genom att skapa ett informationsövertag, det vill säga vara steget före. För att uppnå detta krävs ett gediget och effektivt inriktat underrättelsearbete baserat på information från olika källor, från allmänheten och samverkande parter samt fysisk och teknisk spaning.

Så sker inhämtning

Förutsättningen för Säkerhetspolisens underrättelsearbete inom kontraterrorism är inhämtning av relevant information. Inhämtningen sker bland annat genom spaning, hemliga tvångsmedel samt kontakter och samverkan både nationellt och internationellt.

Hemliga tvångsmedel är ett viktigt verktyg. Här ingår hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig rumsavlyssning, hemlig kameraövervakning, hemlig dataavläsning och postkontroll. Beslut om att använda hemliga tvångsmedel fattas av domstol.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet är mycket viktigt för att på sikt minska terrorhotet. Det kan Säkerhetspolisen inte göra ensamma. För att komma åt grundproblematiken bakom terrorismen krävs en gemensam och samlad insats från samhället.