Säpo

Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en permanent
arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Uppgiften är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.

NCT producerar även strategiska analyser av händelser, trender och omvärldsutveckling med koppling till terrorism som berör, eller kan komma att beröra, Sverige och svenska intressen. Bedömningarna delges delar av Regeringskansliet samt myndigheter som ingår i Samverkansrådet mot terrorism och syftar till att ge tidig förvarning om förändringar som kan påverka hotbilden mot Sverige och svenska intressen och som kan kräva åtgärder. Samarbetet ger större möjligheter att ta tillvara den samlade kompetens som finns vid FRA, Must och Säkerhetspolisen.

NCT:s hotnivåskala

NCT använder en hotnivåskala i presentationer och i rapporter för terrorhotbedömningar. Syftet är främst att rapportmottagaren på ett snabbt och enkelt sätt ska få en uppfattning om hur NCT bedömer terrorhotet mot Sverige och svenska intressen i utlandet och huruvida det skett en förändring sedan tidigare bedömning.

NCT:s bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen bygger på information som är sekretessbelagd och därmed är även bedömningarna hemligstämplade. NCT bedömer hotnivån för Sverige och chefen för Säkerhetspolisen beslutar om densamma.

Terrorhotbedömningen ses över kontinuerligt.

Helårsbedömning från NCT

Mer information om terrorhotet finns i NCT:s helårsbedömningen av terrorhotet mot Sverige.

Permanent arbetsgrupp för myndighetssamverkan

NCT bildades 2005, initialt som en arbetsgrupp under Samverkansrådet mot terrorism. Arbetsgruppen är sedan 2009 permanent och bemannas av medarbetare från FRA, Must och Säkerhetspolisen som får en tidsbegränsad placering vid NCT. Medarbetarna är samlokaliserade i Säkerhetspolisens lokaler. Befattningarna chef och ställföreträdande chef roterar mellan myndigheterna.

NCT är beslutad av, och styrs av, cheferna för Säkerhetspolisen, FRA och Must. Chefen för NCT ansvarar för den löpande dagliga verksamheten enligt styrgruppens inriktning.
NCT är ett konkret exempel på myndighetssamverkan som syftar till att förbättra Sveriges förmåga att förebygga, avvärja, hindra och hantera konsekvenserna av terrorangrepp mot Sverige och svenska intressen.

Myndigheternas ordinarie verksamhet är:

  • Försvarets radioanstalts uppgift är att bedriva signalunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, samt att stödja informationssäkerhetsarbetet hos statliga myndigheter och statligt ägda bolag.
  • Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet samt militär säkerhetstjänst för att upptäcka och förebygga hot mot Försvarsmakten
  • Säkerhetspolisen har i uppdrag att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och bekämpa terrorism.