Säpo

Samarbete inom kontraterrorism

För att Säkerhetspolisen ska kunna förebygga och förhindra terrorbrott och skydda demokratin är både nationell och internationell samverkan viktig.

Säkerhetspolisen samverkar bland annat med andra myndigheter i Sverige, men terrorism och extremism är gränsöverskridande fenomen. Därför deltar vi också i ett omfattande internationellt samarbete där länder delger varandra information för att förebygga terrorattentat.

Nationellt samarbete

Säkerhetspolisen samverkar med andra underrättelsemyndigheter i Sverige, till exempel Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Säkerhetspolisen har även ett nära samarbete med Polismyndigheten, där vi till exempel delger information, underlag, olika hotrapporter och övergripande prioriteringar. Det är Polismyndigheten som sedan har kontakterna för att nå ut med relevant information i det övriga civilsamhället.

Säkerhetspolisen har ett nära samarbete med Migrationsverket i syfte att identifiera säkerhetshot i migrationsströmmarna till Sverige. Andra myndigheter som Säkerhetspolisen samverkar med inom kontraterrorism är till exempel Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Kriminalvården.

Inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism finns ett samarbete mellan fjorton svenska myndigheter, som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism. Samverkansrådet mot terrorism

Kunskapsspridning och diskussion är också viktiga verktyg för att motverka extremism. Säkerhetspolisen deltar i det offentliga samtalet och samverkar med bland andra forskare och Brottsförebyggande rådet (Brå).

Internationellt samarbete

Det finns tretton multilaterala konventioner om terrorism. Sverige har skrivit på samtliga och därmed förbundit sig att motverka terrorism tillsammans med andra länder. Säkerhetspolisen har därmed ett ansvar att bekämpa terrorism både i och utanför Sverige.

Säkerhetspolisens möjlighet att förhindra terrorbrott är beroende av omfattande och goda internationella kontakter. Bilaterala relationer utgör grunden i det internationella samarbetet, det vill säga samarbete mellan olika länders säkerhets- och underrättelsetjänster. Dessa relationer byggs upp under lång tid och bygger på ömsedigt förtroende.

Säkerhetspolisen representerar Sverige i ett antal multinationella organ som består av olika länders säkerhetstjänster och polisorganisationer. Några sådana är Counter-Terrorist Group (CTG), EU:s Terrorism Working Group (TWG), Police Working Group on Terrorism (PWGT) och Europol.