Säpo

Beredskap dygnet runt på Säkerhetspolisens ledningscentral

Säkerhetspolisens ledningscentral kan liknas vid en akutmottagning där information kommer in för att tas om hand. Här jobbar Ebba som vakthavande befäl. Dag som natt ska hon och hennes kollegor ha beredskap att bedöma, värdera och eventuellt fatta operativa beslut

Säkerhetspolisens ledningscentral utgör en del av Sveriges krisberedskap och är ständigt bemannad. Arbetet är stundtals intensivt och leds av ett vakthavande befäl.

– Vi är Säkerhetspolisens akutmottagning. Vi tar emot alla sorters ärenden och är örat mot rälsen. Framför allt är trycket på oss högt utanför kontorstid då våra arbetsuppgifter utökas inom många områden, till exempel ansvaret för växeln och inkommande ärenden, säger Emma, vakthavande befäl.

Ledningscentralenhar både operativa och administrativa uppgifter. Till de operativa hör bland annat att vara kontaktpunkt för Säkerhetspolisens egen personal som arbetar ute på uppdrag. Ledningscentralen är också larmmottagning om något händer hos de personer eller i de byggnader som Säkerhetspolisen ansvarar för.

Bedöma, hänvisa vidare eller agera

Det kommer ständigt information och ärenden till ledningscentralen via e-post eller telefonsamtal. Ansvaret för det vakthavande befälet är då att snabbt avgöra om det är en sak för Säkerhetspolisen eller om det är aktuellt för öppna polisen eller annan myndighet.
Är det ett ärende för Säkerhetspolisen är nästa steg att bedöma om det är en händelse som kräver akuta åtgärder eller om det kan rapporteras  enligt de vanliga vägarna.  

En stor och viktig del i verksamheten är att fatta operativa beslut vid plötsligt inträffade händelser. Det sker bland annat när det uppstått en särskild händelse som är av sådan allvarlig art att den kräver stabsarbete med omedelbara åtgärder och beredskap hos Säkerhetspolisen och, oftast, även andra samverkande myndigheter som exempelvis Polisen.

– Beslut om att upprätta stab vid särskild händelse fattas av den chefstjänsteman som är i beredskap. Som vakthavande befäl ansvarar jag för att rätt beslutsunderlag finns och för att beordra in ytterligare personal, berättar Emma.

Följer upp pågående personskyddsinsatser

En stor del av arbetet innebär att följa upp och stödja dem som arbetar med Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet. De står i ständig kontakt med ledningscentralen för att meddela var de befinner sig och hur de förflyttar sig under arbetet.

Personalen på ledningscentralen har en statusskärm där de ser var varje skyddsperson och livvakt är för tillfället. Det är nödvändigt att få denna uppdatering eftersom det hela tiden måste finnas information om det aktuella läget och en beredskap för eventuella händelser och förändringar. Om en särskilt svår situation uppstår är det ledningscentralens uppgift att agera och vidta de åtgärder som behövs, exempelvis att kontakta Polisen för assistans.

Nödvändigt kunna arbeta under press

Emma är polis sedan 25 år och har arbetat på Säkerhetspolisen i 15 år, varav 5 år på ledningscentralen. Arbetet kräver enligt henne att man är stresstålig och flexibel samt att man inte väjer för att ta ansvar och fatta beslut även under stark press

– Parallellt med det minutoperativa ska jag som befäl även ha ett helikopterperspektiv på verksamheten och veta vad som är på gång samt vem som ska kontaktas i olika frågor.

Eftersom det ständigt ska vara personal på plats på ledningscentralen arbetar Emma och hennes kollegor enligt ett treskiftsschema

– Rollen som vakthavande befäl är ofta att vara spindeln i nätet och det är en fördel att känna till Säkerhetspolisens olika verksamheter och ha samlat på sig erfarenhet och personkännedom. Men verksamheten på ledningscentralen bygger på lagarbete och underlättas av att alla här är engagerade, effektiva och tillgängliga. Många av oss är polisiärt erfarna vilket också kan ha sina fördelar i det operativa arbetet, , säger Emma.

Bevakar händelser i omvärlden

Omvärldsbevakning är en annan av ledningscentralens verksamheter som aldrig tar paus. En vägg av tv- skärmar illustrerar det som händer runt om i världen och när något inträffar som har bäring på Säkerhetspolisens uppdrag och verksamhet ska det noteras och eventuellt föras vidare.

Förutom att ständigt ha öppna ögon och kunna värdera nyheter är ledningscentralen också en väg in till Säkerhetspolisen för den personal som finns antingen på resande fot eller är stationerad utomlands. Även samverkande myndigheter och organisationer har ledningscentralen som en naturlig kontaktpunkt under stora delar av dygnet.