Säpo

Dokument som styr Säkerhetspolisens verksamhet

Säkerhetspolisen är en myndighet under regeringen. Precis som andra myndigheter styrs Säkerhetspolisen genom den instruktion, det regleringsbrev och det anslag myndigheten får från regeringen.

I instruktionen anger regeringen till exempel att Säkerhetspolisen ska följa händelseutvecklingen i omvärlden och snabbt kunna anpassa verksamheten utifrån vad som sker. I regleringsbrevet preciseras målen och uppdraget.

Säkerhetspolisen har också en skyldighet att en gång per år lämna en årsrapport till regeringen. I enlighet med det statliga regelverket lämnar Säkerhetspolisen också årligen in ett budgetunderlag till regeringen. Varje år upprättas dessutom en intern verksamhetsplan.

Det som skiljer Säkerhetspolisen från andra myndigheter är att merparten av de styrande, planerande och avrapporterande dokumenten är sekretessbelagda med hänsyn till Sveriges säkerhet. Av de ovan uppräknande dokumenten är endast instruktionen och den del av regleringsbrevet som presenterar anslaget offentliga:

Kontrollorgan

Säkerhetspolisens kontrollorgan är Riksdagens ombudsmän (JO), Justitiekanslern, Riksrevisionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.