Säpo

Dokument som styr verksamheten

Säkerhetspolisen är en myndighet. Precis som för alla andra myndigheter styrs vår verksamhet av den instruktion, det regleringsbrev och det anslag vi får från regeringen. Vi har också en skyldighet att en gång per år avrapportera det vi har gjort till regeringen i en årsrapport. I enlighet med det statliga regelverket lämnar vi också årligen in ett budgetunderlag till regeringen. Varje år upprättas dessutom en intern verksamhetsplan.

Det som skiljer Säkerhetspolisen från andra myndigheter är att merparten av de styrande, planerande och avrapporterande dokumenten är sekretessbelagda med hänsyn till rikets säkerhet. Av de ovan uppräknande dokumenten är endast instruktionen och den del av regleringsbrevet som presenterar anslaget offentliga:

Kontrollorgan

Säkerhetspolisens kontrollorgan är Riksdagens ombudsmän (JO), Justitiekanslern, Riksrevisionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.