Säpo

Offentlighet och allmänna handlingar

Säkerhetspolisen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av uppgifter ur en allmän handling som förvaras hos Säkerhetspolisen.

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Om en handling förvaras hos Säkerhetspolisen är det som huvudregel vi som beslutar om denna ska lämnas ut eller inte.  

Det kan kosta pengar att få ut en allmän handling. Enligt avgiftsförordningen har myndigheter rätt att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar som omfattar tio sidor eller mer.

Sekretess

Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild person eller annan myndighet. En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap. 2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen:

"Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas."

Sekretess enligt 18 kap. 2 § gäller i högst 70 år.

I 18 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter som kan lämnas ut:

"Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att en enskild kan få uppgift om huruvida han eller hon förekommer i Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som bedrevs med stöd av:

  1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,
  2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller
  3. motsvarande äldre bestämmelser".

Utlämnande av allmänna handlingar

Du har alltid rätt att begära att få ta del av uppgifter ur en allmän handling som förvaras Säkerhetspolisen. Om den allmänna handlingen omfattas av sekretess så att vi inte kan lämna ut den meddelar vi dig det.

Vill du begära att få del av uppgifter ur en allmän handling kontaktar du Säkerhetspolisens registratur:

  • E-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
  • Postadress: Säkerhetspolisen, Box 12312, 102 28 Stockholm

Äldre handlingar ur Säkerhetspolisens arkiv finns hos Riksarkivet i Arninge. Eftersom en sekretessprövning alltid måste göras innan materialet kan lämnas ut ser Riksarkivet gärna att man skickar en skriftlig förfrågan.
Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats

Utdrag ur register

Du kan begära att få ta del av eventuella uppgifter om dig själv ur Säkerhetspolisens register. Det gör du genom att skicka ett brev där du anger namn och personnummer samt att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv.

Du skickar din begäran till adressen ovan.