Placeholders logotyp, till startsidan

Kina – ett långsiktigt och växande hot

De kinesiska underrättelsetjänsterna bedriver en systematisk och omfat­tande underrättelseverksamhet och säkerhetshotande verksamhet mot Sverige och svenska intressen. Målet är att nå Kinas långsiktiga ambition att positionera sig som en global stormakt.

Karta över Beijing.

Karta över Beijing.

  • Den kinesiska underrättelseverk­samheten riktas mot ett brett spektrum av områden i det svens­ka samhället. Den för Sverige mest allvarliga underrättelseverksam­heten utgår från resande under­rättelseofficerare och underrät­telseofficerare som arbetar från och i Kina, liksom från kinesiska nätverksangrepp.
  • Kina bedriver påverkanspolitik i syf­te att omforma globala normer och värderingar samt för att stoppa regimkritiska åsikter. De försöker även förmå andra länder att fatta beslut som gynnar Kinas intressen.
  • Även andra kinesiska aktiviteter, som forsknings-och affärsutbyten, strategiska produktanskaffningar, investeringar och uppköp, teknik-och kunskapsöverföring via rekry­teringsprogram kan utgöra all­varliga säkerhetshot mot Sverige. Förutom att dessa aktiviteter kan möjliggöra för Kina att inhämta stora mängder information ger de även ofta access till känslig infor­mation, kunskap, produkter och teknologi.
  • Kinesiska medborgare är enligt 2017 års nationella underrättelselag skyldiga att bistå underrättelsetjänsterna vid behov.
  • Kina har ambitioner att bli ledande inom flera teknikområden, bland annat rymdteknik. Svensk teknik, pro­dukter, kunskap och information be­döms vara av stort värde för att upp­nå Kinas långsiktiga mål. Kinesiska investeringar i Sverige har under det senaste decenniet ökat kraftigt inom sektorer där Sverige har spetskom­petens samt inom kritisk infrastruk­tur. Det sker bland annat i syfte att tillgodogöra sig teknik, innovation och kunskap, personal samt skapa access till nätverk och utvecklings­plattformar inom prioriterade sek­torer, men även för att möjliggöra påverkan av svenskt beslutsfattande. Kinesisk verksamhet i form av strate­giska uppköp, anskaffning av teknik, särskilda produkter och särskild kun­skap kan utgöra ett allvarligt hot mot Sverige och svenska intressen.
  • Kina kartlägger dissidenter i Sveri­ge och bedriver omfattande underrättelse-och hotaktiviteter mot regimkritiker för att reducera de­ras yttrande- och handlingsfrihet. Kina lägger avsevärda resurser på att påverka internationell opinion och åtgärder för att få individer att idka självcensur, även i Sverige.
  • Den sammantagna kinesiska sä­kerhetshotande verksamheten riskerar att undergräva svensk export och innovationsförmåga och den kan på sikt allvarligt påverka svensk konkurrenskraft och syssel­sättning och är ett allvarligt ekono­miskt hot mot Sverige.
  • Det finns en mycket hög förmåga hos kinesiska aktörer gällande elektroniska angrepp, och Kina använder cyberangrepp för att inhämta information.
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor