Säpo

Remissinstans i utlänningsärenden

Det ligger i Säkerhetspolisens uppdrag att förhindra att individer som är eller kan bli ett säkerhetshot mot Sverige etablerar sig i landet. Som ett led i det arbetet är Säkerhetspolisen remissinstans till Migrationsverket och överklagandeinstanserna när det handlar om ansökningar enligt utlänningslagstiftningen.

I Säkerhetspolisen uppdrag ingår att utreda en del av de ansökningar som kommer till Migrationsverket. En utredning genomförs endast i de fall där individen i fråga befaras kunna utgöra ett säkerhetshot.

Utifrån vad som är känt om individens bakgrund, kontakter eller egna aktiviteter – i Sverige eller utomlands – gör Säkerhetspolisen en bedömning om individen kan komma att ägna sig åt säkerhetshotande verksamhet. Säkerhetsskälen kan till exempel bestå av kopplingar till olovlig underrättelseverksamhet och terrorism.

Efter en utredning lämnar Säkerhetspolisen ett yttrande till Migrationsverket. Det är sedan Migrationsverket som fattar beslut i ärendet. Utöver uppehållstillstånds- och medborgarskapsprocesserna har Säkerhetspolisen även möjlighet att, enligt bland annat lagen om särskild utlänningskontroll, vidta särskilda åtgärder för att följa upp individer som bedöms utgöra ett hot men av olika anledningar stannar kvar i Sverige.

Lagstiftning som styr Säkerhetspolisens arbete med utlänningsärenden:

Så här går det till

  • Individen ansöker om uppehållstillstånd eller medborgarskap.
  • Migrationsverket skickar ärendet på remiss till Säkerhetspolisen.
  • Säkerhetspolisen utreder ärendet och lämnar ett yttrande till Migrationsverket.
  • Migrationsverket fattar beslut i ärendet.