Säpo

Aktuellt-arkiv

Äldre nyheter från Säkerhetspolisen, sorterade på årtal.

Nyheter 2019

 • Fängelse för flyktingspionage

  2019-12-20 En man dömdes den 20 december till fängelse i 2,5 år för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, flyktingspionage. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Läs mer

 • Fördjupad samverkan för ökad cybersäkerhet

  2019-12-16 För att stärka de nationella förmågorna på cybersäkerhetsområdet ska samarbetet fördjupas och konkretiseras ytterligare. Det skriver Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i ett gemensamt förslag som i dag överlämnats till regeringen. Läs mer

 • Åtal för brott mot Sveriges säkerhet

  2019-12-09 En person åtalades den 9 december misstänkt för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Den åtalade personen misstänks för att olovligen ha varit i kontakt med individer som företräder den kinesiska statens intressen. Läs mer

 • Examensarbete vid Säkerhetspolisen

  2019-11-21 Vårterminen 2020 erbjuder Säkerhetspolisen två examensarbeten. Vi söker civilingenjörs- eller högskolestudenter med intresse för it-säkerhet eller dataanalys. Ansökningstiden pågår fram till den 6 december. Läs mer

 • Offentliga medel används för att stödja våldsbejakande extremism

  2019-11-11 Säkerhetspolisen ser att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer mottar offentliga medel genom statliga eller kommunala bidrag. Det handlar om miljontals kronor som på sikt kan bidra till radikalisering och därmed tillväxt i extremistmiljöerna i Sverige. Läs mer

 • Man åtalad misstänkt för flyktingspionage

  2019-11-06 En man åtalades den 6 november misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, även kallat flyktingspionage. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Läs mer

 • Lägesbild av organiserad brottslighet 2019

  2019-10-18 Den 17 oktober presenterade Polismyndigheten den myndighetsgemensamma lägesbilden av organiserad brottslighet för 2019-2020. Läs mer

 • Åtal för olaga våldsskildring

  2019-09-11 En person åtalades vid Falu tingsrätt för olaga våldsskildring Läs mer

 • Utveckling av den våldsbejakande högerextremismen

  2019-08-22 Säkerhetspolisen ser en utveckling inom den våldsbejakande högerextremismen som innebär att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller grova våldsbrott. Utvecklingen, där den våldsbejakande högerextrema ideologin riskerar att gå från något extremt till normalt, kan leda till att enskilda individer radikaliseras. Läs mer

 • En person häktad för stämpling till terroristbrott

  2019-08-16 En person häktades den 16 augusti på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen, som leds av åklagare. Läs mer

 • Åtal för att ha inhämtat och spridit information om skyddsobjekt

  2019-08-06 En man åtalades den 6 augusti vid Göteborgs tingsrätt för obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Läs mer

 • Hotet från extremistmiljöerna består av två delar

  2019-07-02 Det finns ett långsiktigt hot mot demokratin från såväl vit makt-miljön och den autonoma miljön som den våldsbejakande islamistiska miljön. Samtidigt hanterar Säkerhetspolisen också ett fortsatt attentatshot. För att minska hoten krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete. Läs mer

 • Främmande makt agerar i gråzon

  2019-07-01 Främmande makt agerar i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt för att skaffa sig ett övertag som de kan använda mot Sverige. Angreppen sker mot alla sektorer i samhället. För att hantera hotet måste Sverige stärka sin motståndskraft. Läs mer

 • Säkerhetsskydd kräver kunskap om hotet

  2019-07-01 Allt fler myndigheter och företag bedriver säkerhetskänslig verksamhet, och riskerar därmed att bli utsatta för angrepp från främmande makt. För att stärka skyddet krävs en helhetssyn på säkerhetsskydd. Hotet kan även komma inifrån, i form av insiders. Läs mer

 • Skyddet av centrala statsledningen i fokus under Almedalsveckan

  2019-06-27 Almedalsveckan på Gotland är en av Sveriges största demokratiska mötesplatser. Det är också den största planerade insatsen under året för Säkerhetspolisen. Den 30 juni hålls en gemensam pressträff med Säkerhetspolisen och Polismyndigheten om arbetet under Almedalsveckan. Läs mer

 • Säkerhetspolisen i Almedalen 2019

  2019-06-26 Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt? Hur arbetar Säkerhetspolisen med kontraspionage och Sveriges säkerhet? På vilket sätt är extremistmiljöerna ett långsiktigt hot mot demokratin? Det är teman för några av Säkerhetspolisens seminarier under Almedalsveckan. Läs mer

 • Säkerhetspolisen vill utreda möjlighet att kriminalisera terrorpropaganda

  2019-06-25 Säkerhetspolisen vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över möjligheten att göra det straffbart att inneha och se på terrorpropaganda, som till exempel avrättningsfilmer och grova våldsskildringar. Det skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel. Läs mer

 • Vägledningar inom säkerhetsskydd

  2019-06-17 Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd ger Säkerhetspolisen nu ut ett antal vägledningar. De riktar sig till myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Läs mer

 • Fängelse för terrorfinansiering

  2019-06-12 Tre personer döms till fängelse av Svea hovrätt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Läs mer

 • Intensifierat arbete mot individer i extremistmiljöerna

  2019-06-11 Under våren har Säkerhetspolisen riktat ett flertal åtgärder mot individer som har tongivande roller i extremistmiljöerna. Säkerhetspolisen har bland annat ansökt om att ett antal individer som under längre tid och i stor utsträckning bidragit till radikalisering ska utvisas. Läs mer

 • Svenska myndigheter samverkar mot penningtvätt och terrorfinansiering

  2019-06-11 Säkerhetspolisen är en av flera myndigheter som ingår i en samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett av samverkansfunktionens uppdrag är att ta fram en nationell riskbedömning. Läs mer

 • Redovisning av hemliga tvångsmedel 2018

  2019-06-04 Under 2018 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen. Läs mer

 • Säkerhetspolisens arbete med EU–valet 2019

  2019-05-20 Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system. Där ingår att vara en del i arbetet med att skydda rösträkning och valsystem, men även förtroendet för val. Säkerhetspolisens arbete med den svenska delen av EU-valet 2019 involverar flera områden. Läs mer

 • Åtgärder för minskad tillväxt i extremistmiljöerna

  2019-05-02 Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år och att stoppa den är avgörande för att på sikt minska terrorhotet i Sverige och skydda vår demokrati. Det är Säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare, och som är ett hot mot Sveriges säkerhet, förhindras att stanna kvar i Sverige. Läs mer

 • Säkerhetspolisens arbete med extremism och återvändare

  2019-04-24 Säkerhetspolisen arbetar med att bekämpa terrorism och minska hotet från våldsbejakande extremister. I uppdraget ingår bland annat att förhindra attentat och minska tillväxten i extremistmiljöerna. Informationsdelning till och från andra myndigheter är en viktig del i arbetet. Läs mer

 • Årlig rapport om arbetet mot organiserad brottslighet

  2019-04-10 Den 9 april presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organsierad brottslighet under 2018. Läs mer

 • Hovrätten fastställer fängelsedom för flyktingspionage

  2019-04-02 Den man som åtalats misstänkt för att ha bedrivit flyktingspionage mot personer i den tibetanska miljön i Sverige döms av Svea hovrätt till fängelse i ett år och åtta månader. Läs mer

 • Ny säkerhetsskyddslag påverkar fler

  2019-04-01 Den nya säkerhetsskyddslagen, som gäller från den 1 april, påverkar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I lagen förtydligas bland annat att den inte enbart gäller myndigheter utan också företag. Läs mer

 • Bedömning av terrorhotet för 2019

  2019-03-22 Islamistiskt motiverad terrorism utgör fortsättningsvis det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2019. Läs mer

 • Bredare hotbild präglade 2018

  2019-03-14 Hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Det ökar i sin tur behovet av att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället – ett arbete där det fortfarande finns brister. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2018, som publiceras den 14 mars. Läs mer

 • Underrättelsehotet mot Sverige är ett säkerhetshot

  2019-03-14 Hotet från främmande makts säkerhets- och underrättelsetjänster har breddats och antagit nya former. Inom ramen för en gråzon vill andra stater påverka Sverige för att nå sina säkerhetspolitiska mål. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2018. Läs mer

 • Långsiktigt hot mot demokratin

  2019-03-14 Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortsatt det största hotet utifrån ett attentatsperspektiv. Men hotet mot demokratin består av mer än terrorattentat. Det finns ett mer långsiktigt hot från vit makt-miljön och den autonoma miljön. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2018. Läs mer

 • Ökat behov av säkerhetsskydd

  2019-03-14 Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på många år. Samtidigt har skyddet av det mest skyddsvärda, trots vissa förbättringar, fortsatta brister. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken 2018. Läs mer

 • Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

  2019-03-08 Den 1 april börjar den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Inför det har Säkerhetspolisen gett ut nya föreskrifter om säkerhetsskydd med mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen. Läs mer

 • Fängelse för förberedelse till terroristbrott

  2019-03-08 En person döms av Solna tingsrätt till sju års fängelse för förberedelse till terroristbrott och brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Ytterligare tre personer döms för terrorfinansiering. Läs mer

 • Pressinbjudan: Säkerhetspolisen presenterar årsbok 2018

  2019-03-06 Hur ser underrättelsehotet ut mot Sverige? Hur har extremistmiljöerna utvecklats och deras verksamhet förändrats? Den 14 mars presenteras Säkerhetspolisens årsbok. Året som gått summeras och medarbetare från myndighetens alla verksamhetsområden finns på plats. Läs mer

 • Nationell handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet

  2019-03-05 En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i SAMFI-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området.
  Läs mer

 • Myndighetschefer i möte om häktessituationen

  2019-03-01 Sju myndigheter träffades den 1 mars för att diskutera det ansträngda läget på Sveriges häkten. Läs mer

 • Person häktad misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet

  2019-03-01 En person häktades den 1 mars på sannolika skäl misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
  Läs mer

 • Person häktad misstänkt för flyktingspionage

  2019-03-01 En person häktades den 1 mars på sannolika skäl misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
  Läs mer

 • Person gripen för flyktingspionage

  2019-02-28 Säkerhetspolisen grep den 27 februari en person misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
  Läs mer

 • En person misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

  2019-02-27 En person har anhållits misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen som leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Läs mer

 • Hovrätten skärper dom om grovt olaga hot och försök till mord

  2019-02-11 Den man som åtalats för flera fall av grovt olaga hot och försök till mord döms till åtta års fängelse och skadestånd av Svea hovrätt. Läs mer

 • Omfattande arbete krävs för att minska gapet mellan hot och skydd

  2019-01-15 Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på flera år. Ett omfattande arbete behöver nu göras i skyddsvärda verksamheter för att minska sårbarheterna. Läs mer

Nyheter 2018

Nyheter 2017

Nyheter 2016

Nyheter 2015