Säpo

Positivt med ny strategi mot terrorism

2015-08-28

Säkerhetspolisen välkomnar regeringens strategi mot terrorism som presenterades på fredagen. Strategin ger en god vägledning och pekar framför allt på flera möjligheter att utveckla vårt, och övriga samhällsaktörers, arbete för att motverka terrorism.

Vi ser positivt på att regeringen vill verka för ett effektivt uppgiftsutbyte inom NCT, Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Att regeringen vill ge brottsbekämpande myndigheter möjlighet att hämta in information med hänsyn till teknikutvecklingen ger oss förutsättningar att upprätthålla vår förmåga.

- Vi ser mycket positivt på att regeringen tydligt pekar på vikten av samverkan och betydelsen av det arbete som bedrivs i andra myndigheter, kommuner, skolor och samfund. Behovet av en bred samling kring bekämpningen av terrorism har Säkerhetspolisen pekat på länge. Säkerhetspolisen har självklart en central roll i det arbetet, men det krävs insatser från många olika håll för att nå framgång, säger Johan Sjöö, biträdande chef för Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har ett mycket gott samarbete och vi välkomnar den fortsatta utveckling som regeringen beskriver i strategin. Inte minst när det gäller informationsutbyte, en tydlig ansvarsfördelning och ett nära operativt samarbete i vardagen vilket lägger grunden för ett gott samarbete när en eventuell kris kommer.

Även Migrationsverket är en viktig samarbetspartner för Säkerhetspolisen när det gäller att förhindra terrorism. Vi har inlett ett mer fördjupat samarbete för att förbättra möjligheten att upptäcka personer med koppling till terrorism och vi ser fram emot en fortsatt samverkan.