Säpo

Så skiljer sig Säkerhetspolisens och Polisens uppdrag åt

2015-11-06

Säkerhetspolisen är en del av den svenska polisen. Både Säkerhetspolisen och Polismyndigheten är brottsbekämpande myndigheter men uppdragen skiljer sig åt.

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att bedriva säkerhetsarbete för den centrala statsledningen och genom att förebygga och avslöja brott för att förhindra spionage, terrorism och annat som kan hota rikets säkerhet.

Eftersom vi är en del av det svenska polisväsendet och rättssystemet gäller i stort sett samma lagar och regler för oss som för Polismyndigheten. Det är regler som talar om hur vi i förundersökningar biträder en åklagare som leder arbetet, att det är domstolar som fattar beslut om hemliga tvångsmedel och som slutligen prövar bevisningen i en rättegång.

Inom vissa områden ger Säkerhetspolisen stöd till och samarbetar med andra brottsbekämpande myndigheter, såsom Polismyndigheten. En stor del av samarbetet handlar om informations- och erfarenhetsutbyte, men vi samarbetar också operativt och ger stöd i brottsutredningar i form av expertkunskaper, hotbilder, spaning och analys.

Exempel på hur vi arbetar

Under hösten har flera händelser inträffat där Säkerhetspolisen stöttat polisen i utredningsarbetet:

Bränderna på asylboenden

När det gäller bränderna på asylboenden runt om i landet så är det polisen som leder utredningen. Vi bistår polisen i utredningsarbetet och undersöker om det finns kopplingar till de brottsaktiva extremistmiljöer vi följer. När vi följer sådana miljöer handlar det generellt om traditionell underrättelseverksamhet – vi hämtar information via spaning och via olika typer av källor, även öppna källor såsom tidningar, radio och internet.

Morden i Trollhättan

När det gäller händelserna i Trollhättan så har förundersökningsledaren rubricerat det som ett hatbrott. Vi bistår polisen i deras utredning med kunskap och expertis om de brottsaktiva miljöer och individer som vi följer, inom ramen för vårt uppdrag.

Här finns länkar till några av de uttalanden vi gjort i olika medier under hösten angående asylbränderna och morden i Trollhättan:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6289801länk till annan webbplats

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-nya-flyktinganlaggningar-hemlighalls/länk till annan webbplats

Här kan du läsa om de bestämmelser som styr Säkerhetspolisens verksamhet.