Säpo

Samverkansrådet mot terrorism samlades efter höjd hotnivå

2015-11-19

Samverkansrådet mot terrorism samlades den 19 november vid ett extra möte för en genomgång av lägesbilden med anledning av den höjda terrorhotnivån. 

Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk av fjorton myndigheter som leds och sammankallas av säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Säkerhetspolischef Anders Thornberg beslutade den 18 november att höja terrorhotnivån. Hotnivån höjdes ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala.  

Vid mötet med Samverkansrådet delgav Säkerhetspolisen och Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) övriga myndigheter en lägesbild med anledning av den höjda terrorhotnivån. Genom mötet har rådets deltagare nu en gemensam bild av de samlade åtgärder som myndigheterna vidtar.

Samverkansrådet ses regelbundet flera gånger per år. Vid ett möte tidigare i höstas samlades rådet för att höja medvetenheten kring en terrorhotnivåhöjning och förbereda sig på vad en sådan innebär för respektive myndighet.

För ytterligare frågor, kontakta respektive myndighet.

Fakta: Samverkansrådet mot terrorism
Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk som syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Deltagande myndigheter representeras på myndighetschefsnivå. Rådet har inte någon egen juridisk status eller formellt uppdrag, men har ett uttalat stöd från regeringen. Samverkansrådet mot terrorism består av fjorton myndigheter:

 • Ekobrottsmyndigheten  
 • Försvarets radioanstalt  
 • Försvarsmakten  
 • Kriminalvården  
 • Kustbevakningen  
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
 • Polismyndigheten  
 • Strålsäkerhetsmyndigheten  
 • Säkerhetspolisen
 • Totalförsvarets forskningsinstitut  
 • Transportstyrelsen  
 • Tullverket  
 • Åklagarmyndigheten