Säpo

Svar på vanliga frågor som rör den höjda hotnivån

2015-11-19

Säkerhetspolischef Anders Thornberg beslutade igår att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Här har vi samlat svar på vanliga frågor som vi fått från allmänhet och medier under dagen.

Säkerhetspolisen

Vad händer just nu i utredningen?
Säkerhetspolisen fokuserar fortsatt på vårt utrednings- och underrättelsearbete. Det är ett svårlagt pussel som kräver samarbete med såväl nationella som internationella parter för att kunna avfärda eller bekräfta den information som inkommer. Vidare har vi inom vår personskyddsverksamhet vidtagit åtgärder för att skapa förutsättningar för den centrala statsledningen att fortsätta sitt arbete i alla sammanhang.

Vilka internationella säkerhetstjänster samarbetar ni med och vilken information har ni fått från dem?
Vi har ett omfattande internationellt samarbete med säkerhetstjänster och olika polisorganisationer, det är en nödvändighet för att kunna förebygga framtida terrorattacker. Det internationella samarbetet bygger på förtroende och vi berättar aldrig några detaljer om var vi får information ifrån eller vad den består av.

Hur länge kommer hotnivån att ligga på hög nivå (4)?
Hotnivån utvärderas hela tiden för en eventuell förändring. Läget har inte förändrats sedan hotnivån höjdes.

Hur har det sett ut historiskt när det gäller hotnivån? Hur länge har hotnivåskalan använts och hur många gånger har hotnivån förändrats?
Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, har sedan 2008 haft i uppdrag att göra bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Hotnivån har höjts en gång tidigare, från ett lågt hot (2) till ett förhöjt hot (3) på en femgradig skala, och det skedde i oktober 2010. Hotnivåskalan har använts internt sedan 2008 och blev offentlig i samband med höjningen 2010. NCT bildades 2005, initialt som en arbetsgrupp under Samverkansrådet mot terrorism. Arbetsgruppen är sedan 2009 permanent och bemannas av medarbetare från Försvarets radioanstalt, FRA, Försvarsmaktens militära underrättelsetjänst, Must, och Säkerhetspolisen.

Är Sverige ett legitimt mål?
Så gott som alla stater i väst betraktas sannolikt som legitima mål av våldsfrämjande islamistiska aktörer. De länder som deltar i den pågående USA-ledda koalitionens flygoperationer i Syrien och Irak är de som hittills har utpekats som mål och där attentat hittills har genomförts eller avvärjts. Dessa länder kommer sannolikt att fortsätta vara prioriterade.

Ett ytterligare intensifierat västerländskt militärt engagemang i de regioner där al-Qaida respektive Isil är verksamma kommer troligen att leda till en ökad attentatsavsikt mot de länder som deltar i insatserna. Den svenska utbildningsinsatsen bedöms inte i samma omfattning som dessa flygoperationer komma att påverka avsikten till attentat.

Vilka råd lämnar ni till allmänheten?
Allmänheten uppmanas att fortsätta sitt dagliga liv utan att förändra rutiner och planering men med en ökad vaksamhet. Allmänheten påverkas i nuläget inte av de polisiära åtgärderna som är till för att skapa ett tryggt och säkert Sverige trots det allvarliga läget.

Varför går ni inte ut med bilden på den efterlyste mannen?
Vi är förhindrade att svara på frågor om uppgifterna i media om den efterlyste mannen, förundersökningssekretess råder och fokus ligger på polisens möjlighet att agera. Polisen och Säkerhetspolisen agerar för att förebygga eventuell brottslighet av det allvarligaste slaget. Oavsett vilka medieuppgifter som framkommer råder fortsatt förundersökningssekretess.

Samverkansrådet mot terrorism har ett möte idag med anledning av den höjda hotnivån. Vad är Samverkansrådet mot terrorism och vad är syftet med mötet?
Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk som syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Rådet har inte någon egen juridisk status eller formellt uppdrag, men har ett uttalat stöd från regeringen. Fjorton myndigheter deltar i rådet och de har alla, på olika sätt, en funktion i arbetet att motverka eller hantera terrorism. Rådet leds och sammankallas av säkerhetspolischefen, och samtliga deltagande myndigheter representeras på myndighetschefsnivå.

Syftet med dagens möte är att ge en samlad lägesbild av händelseutvecklingen med anledning av den höjda hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige.

Här finns mer information om den höjda hotnivån som Säkerhetspolischefen igår beslutade om.

Här finns mer information om Samverkansrådet mot terrorism.

Här finns mer information om Nationellt centrum för terrorhotbedömning.