Säpo

It-incidenter ska börja rapporteras

2016-03-14

Från och med den 1 april 2016 ska myndigheter som står under Säkerhetspolisens tillsyn skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen om det inträffat en it-incident i myndighetens informationssystem.

It-incidenter i myndighetens informationssystem ska anmälas till Säkerhetspolisen om:

  1. Incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informationssystem där hemliga uppgifter behandlas i en omfattning som inte är ringa,
  2. Incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informationssystem som särskilt behöver skyddas mot terrorism.
  3. Incidenten upptäckts genom stöd enligt 4 § förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt.

Klicka här för att läsa mer om hur it-incidentrapporteringen ska gå till.