Säpo

Säkerhetspolisens årsbok 2015 presenteras

2016-03-16

Terrorattentat och spänt säkerhetsläge. Miljontals flyktingar och ett tillspetsat debattklimat. 2015 var året då en konfliktfylld omvärld kom nära. Om det handlar Säkerhetspolisens årsbok.

Säkerhetspolisens årsbok 2015

Klicka här för att läsa årsboken i sin helhet.

Att 2015 var ett intensivt år med många dramatiska händelser framgår tydligt i Säkerhetspolisens årsbok, som presenterades den 17 mars.

– Sammantaget kännetecknades 2015 av att händelser i omvärlden kom mycket nära. Det har påverkat prioriteringarna i alla våra verksamhetsområden, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Mycket har sin grund i den pågående konflikten i Mellanöstern. Terroristattentat i bland annat Paris, Köpenhamn, Beirut, Egypten och Tunisien; hundratals svenskar som reser för att ansluta sig till terroristorganisationer; ett flertal återvändare som riskerar att utgöra ett hot i Sverige och en flyktingström som Europa inte mött sedan andra världskriget. Det sistnämnda har i sin tur lett till en altl mer polariserad migrationsdebatt, med ökad aktivitet i de inhemska extremistmiljöerna som följd.

Dessutom har utvecklingen i närområdet skapat en allt mer osäker situation, med påverkansoperationer, cyberattacker och olovlig underrättelseverksamhet.

Säkerhetspolisens årsbok 2015 ger en fördjupad helhetsbild om hur alla dessa händelser påverkat både Sverige och Säkerhetspolisen. I samband med att årsboken presenterades den 17 mars 2015 gav myndighetens fem chefsanalytiker dessutom en lägesbild utifrån sina respektive verksamhetsområden. Nedan följer en sammanfattning. Där finns också möjlighet att lyssna på chefsanalytikernas respektive föredrag:

Anders Thornberg – Övergripande lägesbild

Terrorattentat och spänt säkerhetsläge. Miljontals flyktingar och ett tillspetsat debattklimat. 2015 var året då en konfliktfylld omvärld kom nära. Om det handlar Säkerhetspolisens årsbok, och Anders Thornbergs inledningsangörande.

Klicka här för att lyssna på Anders Thornbergs framförande.

Lari Nyroos – Kontraterrorism

2015 var ett intensivt år för Säkerhetspolisens kontraterrorverksamhet, med ett flertal pågående förundersökningar, ett antal häktningar och två tingsrättslivstidsdomar för terroristbrott.

Ett antal terroristdåd i bland annat Beirut, Köpenhamn, Paris, Egypten och Tunisien, miljontals människor på flykt och en svårlöst politisk situation på EU-nivå, visade dessutom tydligt hur konflikter i andra länder kan ha en omedelbar och stark påverkan på Säkerhetspolisens uppdrag.

2015 var också året då fokus i Säkerhetspolisens arbete flyttades från resorna till Syrien och Irak, för att istället koncentreras på återvändare som misstänks för samröre med terroristorganisationer eller för att ha begått terroristrelaterade brott i Syrien.

Klicka här för att lyssna på Lari Nyroos framförande.

Ahn-Za Hagström – Författningsskydd

Även inom författningsskyddet ser man tydligt hur konflikten i Mellanöstern påverkar situationen i Sverige. Miljontals människor är på flykt, och under 2015 blev migrationsfrågan och den svenska asylpolitiken en gemensam nämnare för ett flertal främlingsfientliga krafter.

Under året såg Säkerhetspolisen en ökad aktivitet i extremistmiljöerna – men ingen nämnvärd skillnad i antal begångna brott. Det finns till exempel ingenting som tyder på att bränderna på och vid asylboenden runt om i Sverige, skulle vara organiserade.

Trots att aktörerna som Säkerhetspolisen följer ofta vet var gränserna går för vad som är brottsligt eller inte, finns det dock fortfarande risk att politiker och andra beslutsfattare påverkas.

Klicka här för att lyssna på Ahn-Za Hagströms framförande.

Linda Thörnell – Personskydd

På Säkerhetspolisens personskydd kom omvärlden närmare under 2015. Politikerna ställdes till svars för asylpolitiken, och migrationsdebatten resulterade i en del fall i hotfull och aggressiv kommunikation till några av Säkerhetspolisens skyddspersoner. I vissa fall blev retoriken så hätsk att det gränsar till det brottsliga.

Säkerhetspolisens personskydd ställs inför en allt mer komplex helhetsbild, där livvakterna är toppen på isberget i ett arbete som sträcker sig från konkreta säkerhetsåtgärder till detaljerade hotbildsanalyser.

Klicka här för att lyssna på Linda Thörnells framförande.

Malin Fylkner – Säkerhetsskydd

Att skydda det skyddsvärda är en av Säkerhetspolisens grundstenar, och under 2015 fortsatte arbetet med att höja säkerhetsnivån i det svenska samhället. Det gjordes bland annat genom rådgivning och tillsyn, nästan 80 000 registerkontroller samt ett flertal personliga samtal med personer med tillgång till information som kan ha synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

Inom ramen för säkerhetsskyddet hanteras även de utlänningsärenden som remitteras från Migrationsverket till Säkerhetspolisen. 2015 sökte 162 877 människor asyl i Sverige, vilket är mer än någonsin tidigare. Den ökningen innebär en utmaning även för Säkerhetspolisen.

Klicka här för att lyssna på Malin Fylkners framförande.

Wilhelm Unge – Kontraspionage

Säkerhetspolisens kontraspionage har under flera år pekat på att det finns ett antal statliga aktörer som bedriver olaglig underrättelseverksamhet i och mot både Sverige och svenska mål utomlands. 2015 var inget undantag. Utvecklingen i närområdet har lett till en allt osäkrare situation, och det är framför allt Rysslands agerande som oroar.

Under året har vi även sett exempel på cyberangrepp från resursstarka stater och aktörer. Säkerhetspolisen har även stoppat ett flertal illegala anskaffningsförsök av produkter och kunskap som kan bidra till andra staters massförstörelsevapenprogram.

Klicka här för att lyssna på Wilhelm Unges framförande.