Säpo

Nu kommer årsboken Säkerhetspolisen 2016

2017-03-16

Flera terroristdåd i Europa, en hårdnad politisk debatt och ett spänt säkerhetsläge i vår del av världen har präglat 2016 utifrån Säkerhetspolisens perspektiv.

—Vi har aldrig tidigare haft en större och mer komplicerad uppgift. Det är avgörande att vi samverkar med andra, både i Sverige och med utländska partners, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

I årsboken berättar Säkerhetspolisen om vad som hänt inom varje verksamhetsområde under året.

Klicka här för att läsa årsboken i sin helhet.PDF (pdf, 2.8 MB)

Säkerhetspolischef Anders Thornberg

Säkerhetsskydd och kontraspionage

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan. Det här har bland annat lett till att regeringen beslutat att återuppta totalförsvarsplaneringen, och här spelar Säkerhetspolisen en viktig roll. Vi ska skydda Sverige mot samhällshotande verksamhet som riktas mot våra demokratiska värden, och totalförsvarsplaneringen ställer höga krav på ett fungerande säkerhetsskydd inom ett flertal samhällsfunktioner. Säkerhetspolisen ser exempel på inneboende utmaningar för samhällsfunktioner och myndigheter som deltar i totalförsvarsplaneringen, och kommer därför att satsa mer på stödjande och rådgivande insatser framöver.

Den största risken för samhället och totalförsvaret utgörs av bristande informations- och it-säkerhet. Statligt styrda elektroniska angrepp mot totalförsvarsviktiga myndigheter och företag har utretts under året. Gapet mellan hot och skydd växer när digitaliseringen leder till större sårbarhet samtidigt som hotet ökar.

Enhetschef säkerhetsskydd Fredrik Agemark

Kontraterrorism och författningsskydd – ideologiskt motiverade aktörer

Säkerhetspolisen bedömer att ett eventuellt terroristattentat i Sverige under det närmsta året troligtvis skulle genomföras av en ensamagerande gärningsperson. En sådan skulle kunna motiveras av en politisk eller religiös våldsbejakande extremistisk ideologi, men mer precis vad som motiverar ensamagerande att genomföra attentat varierar. En profil eller specifika utmärkande egenskaper är svåra att hitta.

Antalet resenärer till terrororganisationer har minskat under 2016, och Säkerhetspolisen bedömer att en av anledningarna är att IS förlorar territorium i Irak och Syrien. Även om resandet till området minskar skulle antalet återvändare kunna öka till Europa i och med att IS pressas tillbaka. Det skulle i sin tur kunna öka hotet i Sverige och andra berörda länder.

Händelser i omvärlden och läget i Sverige har gett näring åt uppfattningen att världen kan delas in i ont och gott, vilket har utnyttjats främst av vit makt-miljön. Under 2016 arrangerades flera protestaktioner och manifestationer med det svenska flyktingmottagandet som tema, och ordningsstörningar har även inträffat vid motmanifestationer. Den autonoma miljön har under året begått systematiska brott mot personer som uppfattas tillhöra vit makt-miljön, i syfte att avskräcka dem från att delta i aktiviteter eller att helt enkelt lämna grupperingen.

Senior analytiker ideologiskt motiverade aktörer Ahn-Za Hagström

Biträdande enhetschef ideologiskt motiverade aktörer Fredrik Hallström

Personskydd

Under 2016 hade Sverige flera stora internationella besök, där Säkerhetspolisen ansvarade för säkerheten. Vad som för de flesta framstår som festliga arrangemang innebär för Säkerhetspolisen månader av förberedelser och stora arbetsinsatser. Hela myndigheten berörs av de stora besöken, och arbetet engagerar allt från livvakter och underrättelsehandläggare till översättare och logistiker.

Säkerhetsarbetet genomförs i nära samarbete med Polismyndigheten, som ansvarar för avspärrningar, eskorter och platsbevakning. Under påvebesöket i Skåne i oktober satt Säkerhetspolisens och Polismyndighetens personal i samma lokaler, för bättre samverkan. Det underlättar bland annat när snabba beslut måste tas, något som krävdes flera gånger under besöket.