Säpo

Säkerhetspolisen remissinstans i utlänningsärenden

2017-04-12

I Säkerhetspolisens förebyggande arbete ingår att förhindra att individer som är eller kan bli ett säkerhetshot uppehåller sig eller etablerar sig i Sverige. En viktig del av det förebyggande arbetet är att göra bedömningar när Migrationsverket remitterar ärenden till Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen har de senaste dagarna fått en del frågor kring utlänningsärenden. Säkerhetspolisen är remissinstans till Migrationsverket i frågor som rör uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Det är sedan Migrationsverket som fattar beslut om huruvida en person ska få upphållstillstånd eller ej.

När Säkerhetspolisen i ett sådant ärende bedömer att en person kan komma att utgöra ett säkerhetshot mot Sverige, meddelar Säkerhetspolisen en erinran i ärendet till Migrationsverket. Som exempel kan nämnas att Säkerhetspolisen kan ha bedömt att en person har en koppling till terrororganisation eller vara kopplad till olovlig underrättelseverksamhet.

När det kommer till individer som misstänkts planera attentat i Sverige eller Europa är det i första hand annan lagstiftning som är aktuell än utlänningslagstiftningen.

Lagstiftningen är utformad så att insatserna mot de individer som inte går att utvisa, det vill säga där utvisningen inte går att verkställa, anpassas i förhållande till det hot de bedöms utgöra. Säkerhetspolisen verkställer utvisningar något enstaka fall per år. I många av de utlänningsärenden som Säkerhetspolisen hanterar finns det verkställighetshinder på grund av pågående konflikter och krig, eller att personen riskerar utsättas för tortyr eller dödsstraff. Det är inte Säkerhetspolisen som bedömer vilka länder Sverige verkställer utvisningar till.

Här finns mer information om hur vi arbetar som remissinstans i utlänningsärenden.