Säpo

Terrorhotet fortfarande förhöjt

2018-01-16

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på en förhöjd nivå. Hotet från terrorismen delar vi med övriga Europa. Säkerhetspolisen har därför ett nära samarbete med andra länders säkerhetstjänster i syfte att förebygga hot och avbryta attentatsplaner.

– Terrorhotnivån ligger kvar på en trea på en femgradig skala. Det innebär att hotet är förhöjt och att ett terrordåd kan inträffa. Det var ett beslut jag fattade strax innan jul baserat på den terrorhotbedömning som Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, gör, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Bedömningen kommer att utvecklas ytterligare i NCT:s helårsbedömning för 2018 som blir klar inom kort.

Den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör i nuläget det största hotet mot Sverige. Samtidigt har hotbilden ökat när det gäller både vit makt-miljön och den autonoma miljön.

– Säkerhetspolisen har god koll på extremistmiljöerna. Men det faktum att ensamagerande gärningsmän fortsatt utgör det största attentatshotet och att det visat sig att radikaliseringen kan gå mycket snabbt, samt att dåd kan utföras med enkla medel, gör att vi inte kan utesluta att fler dåd inträffar och att gärningspersonen då kan finnas i våra register, säger Anders Thornberg.

Nära samarbete inom Norden

När det gäller hotet från terrorismen står Säkerhetspolisen inför en historisk utmaning som man delar med övriga Europa. För att bekämpa terrorismen krävs en nära samverkan både nationellt och internationellt.

– För Säkerhetspolisen är inte minst det nordiska samarbetet av oerhörd vikt. De nordiska säkerhetstjänsterna utbyter så gott som dagligen information i syfte att förebygga hoten mot våra länder. Detta gör att vi kan avbryta attentatsplaner på ett tidigt stadium, sa Anders Thornberg när han tillsammans med cheferna för de andra nordiska säkerhetstjänsterna deltog i ett seminarium vid Folk och Försvars rikskonferens.

De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige består i dagsläget av omkring 3000 hotaktörer. Arbetet för att bekämpa terrorismen bedrivs på flera plan. På kort sikt handlar det om att ha en god bild av extremistmiljöerna för att minska risken för terrorattentat. På längre sikt ligger fokus på att bryta tillväxten i miljöerna.

– Bekämpandet av terrorismen kräver också en väl fungerande och modern lagstiftning. Det handlar främst om tillgång till datalagring, hemlig dataavläsning och möjligheten att använda svensk signalspaning i underrättelsesyfte även när en förundersökning inletts. För Säkerhetspolisen är detta av yttersta vikt, säger Anders Thornberg.