Säpo

Säkerhetspolisens remissvar om datalagring

2018-02-02

Det är möjligt för Sverige att behålla en mer omfattande datalagring än regeringens utredare föreslår, utan att det strider mot EU-rätten. Om datalagringen begränsas enligt utredningens förslag kommer myndigheternas förmåga att förebygga, förhindra och utreda brott försämras avsevärt. Det skriver Säkerhetspolisen i sitt remissvar.

Regeringens utredare har lämnat förslag till hur det svenska regelverket om datalagring behöver ändras med anledning av EU-domen i december 2016. I remissvaret lämnar Säkerhetspolisen sina synpunkter på utredarens förslag.

Säkerhetspolisen har bland annat ansvar för att förebygga, förhindra och utreda brott som rör Sveriges säkerhet och för att bekämpa terrorism. I det nya normalläge som Sverige befinner sig i när det gäller hotet från terrorismen skulle det kunna få mycket allvarliga konsekvenser om operatörernas skyldigheter att lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter begränsas på det sätt som utredaren föreslår. Uppgifter om elektronisk kommunikation är av helt avgörande betydelse för Säkerhetspolisens underrättelse- och förundersökningsarbete, och informationen går inte att hämta in på annat sätt.

Mer omfattande datalagring möjlig

Säkerhetspolisen bedömer att det är möjligt för Sverige att ha en mer omfattande lagringsskyldighet än utredaren föreslår, utan att det strider mot EU-rätten. Detta gäller särskilt inom området nationell säkerhet. EU-domstolen indikerar i domen från 2016 att mer tillåtande regler för datalagring kan vara motiverade när det gäller att kunna bekämpa brott mot den nationella säkerheten än vad som gäller generellt inom brottsbekämpningen.

Om lagringsskyldigheten minskas enligt förslaget kommer det enligt Säkerhetspolisen att behövas mer långtgående regler för datalagring inom området nationell säkerhet.