Säpo

Säkerhetspolisens arbete med underrättelser före attentatet på Drottninggatan granskat

2018-02-06

Säkerhetspolisen hanterade, agerade och gjorde det som var möjligt för att förhindra att attentatet på Drottninggatan i centrala Stockholm inträffade. Det visar den utredning som regeringen låtit göra om Säkerhetspolisens arbete med underrättelser före attentatet den 7 april 2017.

Det var i juni 2017 som utredaren Runar Viksten fick i uppdrag att se över hur Säkerhetspolisen hanterat de underrättelser som förekommit om den misstänkte gärningsmannen mellan 31 augusti 2016 och 19 januari 2017. Delar av utredningen har nu offentliggjorts.

Utredaren konstaterar att underrättelserna som Säkerhetspolisen hanterade byggde på chattar i sociala medier som rörde tänkbara möjligheter för terroristdåd och inte några konkreta planer. Uppgifternas karaktär kan jämföras med hundratalet liknande uppgifter som hanteras som uppslag hos Säkerhetspolisen. Utredaren skriver i rapporten: ”Genom information som kommit fram under förundersökningen mot Akilov står klart att de konkreta planerna på attentatet på Drottninggatan tagit form kort tid före dådet och att varken preventiva tvångsmedel eller inhämtning via exempelvis signalspaning skulle ha gett någon agerbar information under 2016.”

Det konstateras också att det inom Säkerhetspolisen finns en väl fungerande organisation för att fånga upp underrättelser om terroristhot samt eliminera och reducera dem.
Flera förslag tas upp i utredningen för att förbättra Säkerhetspolisens möjligheter att förhindra liknande terroristattentat. Bland annat att dagens lagringsskyldighet av elektronisk information inte begränsas, att hemlig dataavläsning bör införas i svensk rätt, att Säkerhetspolisen får möjlighet att avlyssna internetbaserad kommunikation i förebyggande syfte och att det ska gå att kunna lämna information från signalspaning till Säkerhetspolisen även när en förundersökning inletts.

Säkerhetspolisens underrättelseflöde har ökat i takt med att extremistmiljöerna har vuxit. Varje månad hanteras omkring 6 000 underrättelser och i genomsnitt varannan dag förekommer underrättelser där en namngiven person uttrycker attentatshot mot Sverige.

Säkerhetspolisens underrättelseflöde allt mer omfattande