Säpo

Brett arbete för att skydda valet

2018-02-22

Säkerhetspolisens arbete med att skydda valet och valprocessen spänner över alla verksamhetsområden. Utvecklingen sedan valet 2014 innebär en ökad risk för såväl motsättningar som försök från främmande makt att påverka valrörelsen.

– Säkerhetspolisen har ett omfattande uppdrag när det gäller valet. Samtidigt är det här samma frågor som vi arbetar med i vardagen, att skydda demokratin. Skillnaden är att fokus är själva valet och valsystemet. Vi har en mycket nära samverkan med bland andra Polismyndigheten, MSB och Valmyndigheten, säger Susanna Trehörning, kommenderingschef för valarbetet vid Säkerhetspolisen.

Uppdraget att skydda valet innebär att skydda både valsystemen och valprocessen, men också förtroendet för dessa. Det handlar bland annat om att förebygga och förhindra att valet störs av antingen främmande makt eller aktörer inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna.

– Vi vet av erfarenhet att aktiviteterna hos några av de aktörer vi följer ökar under valår. Det gäller framförallt den autonoma miljön och vit makt-miljön, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker.

I Säkerhetspolisens arbete ingår också att skydda regeringsföreträdare och riksdagsledamöterna så att de kan genomföra sina valkampanjer som planerat och på ett tryggt och säkert sätt.

– Vi lever i ett polariserat samhälle där debatten tenderar att bli ganska hätsk, inte minst i sociala medier. Det här kan självklart även påverka valrörelsen, säger Susanna Trehörning.

Risk för påverkansoperationer

Det svenska valsystemet är robust. Både röstning och rösträkning sker manuellt och är på så sätt skyddade från elektroniska angrepp. Dessutom är valsystemet decentraliserat och öppet för insyn. Det är partibaserat och mandaten fördelas proportionerligt, vilket gör det svårt att manipulera resultatet.

– Erfarenheter från andra länder visar att främmande makt har för avsikt att påverka val, och vi vet att de har förmågan. Säkerhetspolisen bedömer inte att de har för avsikt att påverka det svenska valsystemet eller valresultatet. Däremot finns det en risk att främmande makt genom påverkansoperationer försöker påverka förtroendet för valprocessen under eller efter valrörelsen, säger Linda Escar, biträdande enhetschef inom säkerhetsskydd.

– Inom kontraspionage arbetar vi med frågan utifrån internationella erfarenheter. Där kan vi se att Ryssland har en avsikt att påverka i enskilda frågor som är av strategisk betydelse för dem. Om dessa frågor blir centrala i den svenska valrörelsen kan vi förvänta oss försök till rysk påverkan, säger Daniel Stenling, enhetschef inom kontraspionage.

Allas ansvar

Påverkanoperationer kan till exempel handla om att förstärka befintliga motsättningar, att polarisera debatten och att försöka undergräva allmänhetens förtroende för det demokratiska systemet och på så sätt skapa förvirring, misstro och missnöje.

Internationellt sett har påverkansoperationer ofta föregåtts av elektroniska angrepp, vilket pekar på hur viktig informations- och it-säkerheten är. Säkerhetspolisen arbetar med dessa frågor ur ett säkerhetsskyddsperspektiv gentemot myndigheter och organisationer som är centrala för valet.

– Samtidigt har vi alla ett ansvar för att försvara demokratin och motverka effekten av eventuella försök att påverka valprocessen. Alla kan bidra genom att vara källkritiska och reflektera övertillförlitligheten i den information vi tar till oss, säger Linda Escar.

Säkerhetspolisens årsbok 2017 och webb-tv från presseminariet