Säpo

Samverkan mot politiskt motiverad brottslighet redovisas

2018-05-18

Säkerhetspolisens och Polismyndighetens samarbete mot politiskt motiverad brottslighet ska stärkas ytterligare. Det skriver myndigheterna i det gemensamma regeringsuppdrag kring åtgärder som har överlämnats till regeringen.

Rapporten ”Utvecklingen av arbetet mot politiskt motiverad brottslighet” är Säkerhetspolisens och Polismyndighetens redovisning av ett gemensamt regeringsuppdrag att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera den politiskt motiverade brottsligheten. Redovisningen överlämnades till regeringen den 18 maj.

Kräver bred samverkan

I redovisningen konstateras att de politiskt motiverade extremistmiljöernas verksamhet består av både lagliga och olagliga aktiviteter som syftar till att försöka avskaffa det demokratiska styrelseskicket.

Problembilden spänner över flera ansvarsområden hos myndigheter, kommuner och andra samhällsaktörer. För att möta hotet och motverka brottsligheten, tillväxten och radikaliseringen inom de politiska extremistmiljöerna krävs därför nära samverkan mellan många samhällsaktörer. Detta gäller särskilt under valår, då antalet aktiviteter inom de politiska extremistmiljöerna historiskt sett ökar.

Gemensam strategi behövs

– Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har under de senaste åren utvecklat sin samverkan på ett betydande sätt. Det gäller även samverkan med andra samhällsaktörer. Det här är en strategi som visat sig vara effektiv och som ger resultat, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Till exempel har Säkerhetspolisen inför valrörelsen 2018 delgett polisregionerna regionala underrättelsebilder i syfte att tidigt upplysa om aktörer som kan utgöra ett hot inför valet.

– Vi behöver fortsätta utveckla samarbetet, bland annat genom att skapa oss en bättre gemensam bild av hotet från den politiskt motiverade extremismen och ta fram en gemensam strategi för att möta hotet. Tillväxten i extremistmiljöerna oroar och alla goda krafter i samhället måste gemensamt arbeta för att bryta den, säger Klas Friberg.

Politiskt eller religiöst motiverade brott

Ideologiskt motiverade brott är brott som begås inom en våldsbejakande extremistmiljö. De kan vara politiskt eller religiöst motiverade. Med politiskt motiverad extremism avses våldsbejakande extremistmiljöer som har en politisk ideologisk grund, snarare än till exempel en religiös sådan. De politiska och religiösa extremistmiljöerna har flera likheter och agerar på liknande sätt.