Säpo

Digitala hot kräver ökad samverkan kring säkerhetsskydd

2018-07-04

De elektroniska angreppen mot myndigheter och företag i Sverige är omfattande och målinriktade. Angriparna vill komma åt information som är vital för demokratins funktioner. Samverkan krävs för att möta hotet.

– Medvetenheten om säkerhetsskydd har ökat, men det finns mycket att göra och det kommer att ta tid. Säkerhetskulturen måste genomsyra all verksamhet, på alla nivåer, säger Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef.

De elektroniska angreppen mot svenska myndigheter och verksamheter har under de senaste åren ökat och blivit mer avancerade. Säkerhetspolisen arbetar förebyggande för att motverka att hemlig information kommer i orätta händer.

Det pågående arbetet med uppbyggnaden av totalförsvaret för bland annat med sig att fler myndigheter och verksamheter behöver hantera skyddsvärd information, information som måste hållas hemlig. Ett omfattande arbete måste nu göras för att strategiskt minska sårbarheterna och skapa ett säkert Sverige.

– Det finns ett gap mellan it-användning och it-säkerhet i Sverige. Det är en följd av att säkerhetsskyddsarbetet under många år nedprioriterats, säger Charlotte von Essen.

Gråzonsproblematik ökar

Underrättelsehotet mot Sverige och svenska intressen visar sig också genom att gråzonsproblematik ökar i betydelse. Det handlar om att utnyttja gråzonen mellan fred och krig genom att använda både lagliga och olagliga metoder, till exempel politiska, diplomatiska eller ekonomiska åtgärder.

Ett land som riktar in sig på flera områden kan skaffa sig förmågan att öka eller minska det säkerhetspolitiska trycket efter behov. Tillvägagångssättet finns hos flera länder men tydligast är det i dag hos Ryssland.

– Målet för främmande makt är ofta det som är mest skyddsvärt och också det som Säkerhetspolisen skyddar. Det kan handla om till exempel politiskt beslutsfattande, finansiell data som värdepapper och finansutveckling eller fakta om infrastruktur såsom elförsörjning och vattentäkter. Underrättelseinhämtning är ett långsiktigt arbete, vilket innebär att informationen kanske inte används omedelbart, utan den kan användas i ett senare skede, säger Charlotte von Essen.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda rikets säkerhet. Inom ramen för det kontrollerar vi säkerhetsskyddet, att skyddsvärda verksamheter skyddas på rätt sätt, hos omkring 600 verksamheter.

– Vid våra möten med företrädare för andra myndigheter märker vi hur säkerhetsskyddsfrågorna, och frågan om hur hemlig information ska skyddas, prioriteras på ett annat sätt än tidigare, men det finns mycket kvar att göra för att skapa ett säkert Sverige, säger Charlotte von Essen.

Webb-TV De digitala hoten – svensk samverkan förbättrar skyddet