Säpo

Signalspaning avgörande för ett säkert Sverige

2018-10-18

För att kunna förhindra allvarliga brott behöver Säkerhetspolisen uppgifter från signalspaning som rör kommunikation i utlandet. Det behövs också vid så starka brottsmisstankar att en förundersökning måste inledas. Med dagens lagstiftning är det inte möjligt.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och den svenska demokratin. Det kräver förmåga att tidigt upptäcka och avvärja mycket grov brottslighet med internationella kopplingar: terrorism, spionage, flyktingspionage och spridning av massförstörelsevapen.

Uppgifter från den signalspaning som bedrivs av Försvarets radioanstalt, FRA, och som rör utländska förhållanden är helt avgörande för detta.

– Att rädda liv går alltid först i vårt arbete, men vi har svårare att förhindra angrepp eller attentat när vi i praktiken blir blinda i lägen när vi behöver se som mest, säger Johan Olsson, operativ chef på Säkerhetspolisen.

Allvarliga risker

I dag får Säkerhetspolisen ta del av uppgifter från signalspaning inom ramen för underrättelsearbetet. Det arbetet pågår hela tiden och handlar om att samla information för att kunna upptäcka fientlig aktivitet så tidigt som möjligt – innan brott begås. Men så snart som misstankarna om brott blir konkteta har vi en skyldighet enligt lag att inleda en förundersökning.

Då får Säkerhetspolisen inte längre ta del av uppgifter från signalspaningen, enligt dagens lagstiftning.

Säkerhetspolisen anser att denna begränsning medför allvarliga risker. Mycket av terrorismen i dag kommer från konfliktzoner där personer agerar som så kallade sändare och tar kontakt med ett ganska stort antal personer i exempelvis Sverige. Syftet är att försöka få dem att begå attentat.

– Det är inte rimligt att en myndighet, FRA, har information om konkreta hot mot Sverige som inte får lämnas vidare till oss på Säkerhetspolisen eftersom det pågår en förundersökning, säger Johan Olsson.

Förslag behöver genomföras

En statlig utredare har föreslagit en ny lag som skulle göra det möjligt för Säkerhetspolisen och Polismyndighetens Nationella operativa avdelning att få ta del av uppgifter från signalspaning som rör kommunikation i utlandet även efter det att förundersökning är inledd. Förslaget är skickat på remiss.

Terrorism går nästan alltid över nationsgränser, en trend som just nu är väldigt tydlig. Det är också mycket lättare att kommunicera över gränserna än det har varit tidigare.

– För att kunna förhindra attentat behöver Säkerhetspolisen kunna få ta del av uppgifter från gränsöverskridande kommunikation. Det är därför mycket angeläget att förslaget genomförs så snart som möjligt, säger Johan Olsson.