Säpo

Nationell handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet

2019-03-05

En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i SAMFI-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området.

Handlingsplanen omfattar perioden 2019-2022 och utgörs av 77 åtgärder. En stor andel av åtgärderna innefattar samverkan eller samordning mellan två eller flera av myndigheterna. Arbetet med handlingsplanen påbörjades under hösten 2018 och har även innefattat diskussioner och samverkan med olika aktörer i samhället.

Handlingsplanen kommer att uppdateras årligen och redovisas till regeringen i mars varje år. Majoriteten av åtgärderna i årets redovisning är planerade att påbörjas eller genomföras 2019. I kommande redovisningar avser myndigheterna i SAMFI att analysera vilka ytterligare åtgärder som krävs för att uppfylla målsättningarna i strategin utifrån behoven i samhället.

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) utgörs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.