Säpo

Ökat behov av säkerhetsskydd

2019-03-14

Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på många år. Samtidigt har skyddet av det mest skyddsvärda, trots vissa förbättringar, fortsatta brister. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken 2018.

– Vi ser att det blir bättre, men fortfarande finns brister i arbetet med säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddade upphandlingar, säger Fredrik Agemark, enhetschef för säkerhetsskydd.

2016 genomförde Säkerhetspolisen en säkerhetsskyddsinventering hos cirka hundra myndigheter. Under 2018 gjordes första uppföljningen och den visar att många brister kvarstår. Uppföljningen visar att de myndigheter som hanterar generella säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor i sin kärnverksamhet även är de som hanterar sitt eget säkerhetsskydd bäst.

– Ett framgångsrikt sätt att bygga säkerhetskultur i en verksamhet är att lyfta in den i kärnverksamheten. Men för alla verksamheter är säkerhetsskyddsarbetet inte en del av kärnverksamheten. Då är det extra viktigt med en väl utförd säkerhetsskyddsanalys, säger Fredrik Agemark.

Intresset från myndigheter för säkerhetsskyddsfrågor är stort. Sedan 2016 har Säkerhetspolisen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbildat drygt 200 säkerhetsskyddschefer. Under 2018 genomförde Säkerhetspolisen drygt 120 000 registerkontroller, efter ansökan från myndigheter som en del i deras säkerhetsprövning av anställda i säkerhetsklass. En ökning med 12,5 procent jämfört med 2017.

Ny säkerhetsskyddslag

Den 1 april träder en helt ny säkerhetsskyddslag ikraft. Den nya lagen omfattar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl i myndigheter som på företag.

– Varje myndighet och företag är fortfarande huvudansvarig för sitt eget säkerhetsskydd. Skyldigheterna för den som bedriver verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet blir tydligare, och skyldigheterna är bättre anpassade till de hot som finns, säger Fredrik Agemark.

Säkerhetspolisens årsbok 2018