Säpo

Ny säkerhetsskyddslag påverkar fler

2019-04-01

Den nya säkerhetsskyddslagen, som gäller från den 1 april, påverkar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I lagen förtydligas bland annat att den inte enbart gäller myndigheter utan också företag.

Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden. Det kan till exempel handla om verksamheter inom totalförsvaret, rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn.

– Säkerhetspolisen välkomnar den nya lagen. Den ger oss bättre möjligheter att förebygga sårbarheter i säkerhetsskyddet som vi pekat på under flera år, säger Fredrik Agemark, enhetschef för säkerhetsskydd.

Ger stöd och information

I mars gav Säkerhetspolisen ut nya föreskrifter inom säkerhetsskydd som kompletterar den nya lagen med mer detaljerade bestämmelser. Senare under våren publiceras ett antal vägledningar som ska fungera som stöd i tillämpningen av föreskrifterna.

– Varje myndighet och företag är fortfarande huvudansvarigt för sitt eget säkerhetsskydd. Vi fortsätter naturligtvis att på olika sätt stötta och informera dem som berörs av den nya lagstiftningen. Här har även de myndigheter som har ett tillsynsansvar inom olika samhällssektorer en viktig roll, säger Fredrik Agemark.

Nya blanketter

En viktig förändring är att alla Säkerhetspolisens blanketter inom säkerhetsskydd har gjorts om i enlighet med den nya lagen. Från den 1 april ska enbart de nya blanketter och mallar som finns på Säkerhetspolisens webbplats användas för till exempel registerkontroll.

– Den nya säkerhetsskyddslagen innebär en utmaning som kräver insatser från hela samhället. Det gäller såväl tillsynsmyndigheter som enskilda myndigheter och företag, säger Fredrik Agemark.