Säpo

Åtgärder för minskad tillväxt i extremistmiljöerna

2019-05-02

Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år och att stoppa den är avgörande för att på sikt minska terrorhotet i Sverige och skydda vår demokrati. Det är Säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare, och som är ett hot mot Sveriges säkerhet, förhindras att stanna kvar i Sverige.

Säkerhetspolisen har enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) möjlighet att vidta särskilda åtgärder mot individer som inte är svenska medborgare och som bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Till exempel får en person efter beslut av Migrationsverket utvisas ur landet enligt denna lag, om det är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet.

– Det är viktigt att vi använder de lagar och regler som finns för att skydda Sverige och demokratin, och lagen om särskild utlänningskontroll är ett av de verktyg som Säkerhetspolisen har i det arbetet. Samtidigt är det en viktig uppgift för hela samhället att bryta tillväxten i extremistmiljöerna och här måste vi hjälpas åt, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Utifrån vad som är känt genom underrättelser till Säkerhetspolisen och genom egen inhämtning om en individs bakgrund, kontakter eller egna aktiviteter under en längre tid – i Sverige eller utomlands – gör Säkerhetspolisen en bedömning om individen ägnar sig åt säkerhetshotande verksamhet. Säkerhetsskälen kan till exempel bestå av kopplingar till olovlig underrättelseverksamhet eller terrorism.

– När det gäller terrorism kan det handla om tongivande aktörer som inte ska få en fristad i Sverige och här bidra till radikalisering genom att uppmana och uppmuntra andra till extremism. Att använda lagen om särskild utlänningskontroll, och i väntan på beslut om utvisning ta dessa personer i förvar, är ett av de sätt Säkerhetspolisen arbetar för att på lång sikt skydda Sverige och demokratin, säger Klas Friberg.

Säkerhetspolisen uttalar sig inte om enskilda individer eller ärenden med hänsyn till personernas integritet och säkerhet.

Fakta om LSU-processen

(uppdaterat 2019-05-23)

  • Säkerhetspolisen ansöker till Migrationsverket om utvisning av en person som bedöms utgöra ett säkerhetshot. I samband med ansökan kan Säkerhetspolisen besluta att interimistiskt (tillfälligt) ta personer i förvar.
  • Migrationsverket prövar Säkerhetspolisens ansökan om utvisning och fattar beslut om personen ska vara kvar i förvar. När Migrationsverket handlägger frågan om förvar och ansökan om utvisning får både den enskilde och Säkerhetspolisen yttra sig.
  • Förvarsbeslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Förvarsbeslut omprövas löpande av Migrationsverket.
  • Utvisningsbeslut överklagas till regeringen. Innan regeringen fattar beslut ska Migrationsöverdomstolen hålla förhandling i ärendet och yttra sig till exempel i frågor om bevisvärdering samt om det går att utvisa personen till ett visst land.
  • Om domstolen bedömer att det finns verkställighetshinder så får regeringen inte avvika från den bedömningen.