Säpo

Redovisning av hemliga tvångsmedel 2018

2019-06-04

Under 2018 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2018 totalt fattats 288 beslut om hemliga tvångsmedel. Detta med stöd av bestämmelserna i rättegångsbalken och lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Motsvarande siffra för 2017 var 309.

Hemliga tvångsmedel är till exempel hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.

Säkerhetspolisen har under 2018 fattat 190 beslut med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Motsvarande siffra för 2017 var 163 beslut.

Normal årlig variation

Den förändring som skett i antalet beslut mellan åren 2017 och 2018 ligger inom vad som kan betraktas som en normal årlig variation.

Antalet beslut om tvångsmedel beror på karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut alls.

Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.

Redovisning av användning av hemliga tvångsmedel på Åklagarmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats