Säpo

Intensifierat arbete mot individer i extremistmiljöerna

2019-06-11

Under våren har Säkerhetspolisen riktat ett flertal åtgärder mot individer som har tongivande roller i extremistmiljöerna. Säkerhetspolisen har bland annat ansökt om att ett antal individer som under längre tid och i stor utsträckning bidragit till radikalisering ska utvisas.

Under de senaste åren har tillväxten i extremistmiljöerna varit omfattande. Antalet individer inom de våldsbejakande extremistmiljöerna har gått från hundratals till tusentals. För att minska tillväxten arbetar Säkerhetspolisen långsiktigt och i nära samverkan med andra myndigheter.

– Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och vår demokrati. Våra åtgärder handlar bland annat om att begränsa handlingsutrymmet för individer som förespråkar våld som medel för att nå sina mål, eller som försöker förmå andra att ansluta sig till grupper som använder våld för att ändra samhällsordningen, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

En av de åtgärder som Säkerhetspolisen vidtagit under våren är att ansöka till Migrationsverket om att få ett antal individer utvisade enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) eftersom de bedöms utgöra ett säkerhetshot. Insatserna grundar sig på ett omfattande underrättelsearbete där bland annat individernas kontakter och aktiviteter kartlagts.

Säkerhetspolisens insatser har riktats mot ett fåtal individer som i stor utsträckning under längre tid bidragit till radikalisering. De har bland annat varit tongivande i verksamheter där radikalisering sker och därmed bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer.

– De insatser som Säkerhetspolisen gjort inom ramen för LSU syftar till att få personer som är ett säkerhetshot utvisade. Det kan i sin tur bidra till att minska tillväxten i extremistmiljöerna och det här är ett av flera sätt vi arbetar på. Att minska tillväxten i extremistmiljöerna är avgörande för att på sikt minska terrorhotet och bidra till ett säkert Sverige, säger Klas Friberg.

Enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) kan Säkerhetspolisen ansöka till Migrationsverket om utvisning av en person som bedöms utgöra ett säkerhetshot. I samband med ansökan kan Säkerhetspolisen besluta att tillfälligt ta personer i förvar. Migrationsverket prövar Säkerhetspolisens ansökan om utvisning och fattar beslut om personen ska vara kvar i förvar. När Migrationsverket handlägger ansökan om utvisning och beslut om förvar får personen som ärendet rör möjlighet att yttra sig. Beslut om utvisning kan överklagas till regeringen och innan regeringen fattar beslut ska Migrationsöverdomstolen hålla förhandling och yttra sig i ärendet. Om domstolen bedömer att det finns verkställighetshinder får regeringen inte avvika från den bedömningen.

– Säkerhetspolisen fortsätter kontinuerligt att vidta olika åtgärder för att minska tillväxten i extremistmiljöerna och hålla Sverige säkert. Om det för tillfället inte går att genomföra en utvisning finns det möjlighet för Säkerhetspolisen att fortsatt hålla en person under uppsikt, till exempel genom anmälningsplikt, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.