Säpo

Säkerhetspolisen i Almedalen 2019

2019-06-26

Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt? Hur arbetar Säkerhetspolisen med kontraspionage och Sveriges säkerhet? På vilket sätt är extremistmiljöerna ett långsiktigt hot mot demokratin? Det är teman för några av Säkerhetspolisens seminarier under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan medverkar företrädare för Säkerhetspolisen i en rad seminarier, öppna samtal och ett flertal medieframträdanden runt om i Visby.

Seminarieprogram 2019

Måndag 1 juli

Tisdag 2 juli

Onsdag 3 juli

Underrättelsehotet är också ett säkerhetshot

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 1 juli klockan 10.45 – 11.30
Plats: Sal B51, B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3

Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på flera år. Hotet från främmande makts säkerhets- och underrättelsetjänster har breddats och antagit nya former. Samtidigt har skyddet av det mest skyddsvärda, trots vissa förbättringar, fortsatta brister. Hur arbetar Säkerhetspolisen bredare kring begreppet kontraspionage och Sveriges säkerhet?

Medverkande:

 • Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Kennet Alexandersson, senior analytiker inom kontraspionage, Säkerhetspolisen
 • Fredrik Agemark, enhetschef inom säkerhetsskydd, Säkerhetspolisen

Seminariet går att se i efterhand via länken nedan.
Säkerhetsskydd kräver kunskap om hotet (2019-07-01)

Våldsbejakande extremism – ett hot mot välfärden?

Arrangör: PwC
Tid: 1 juli klockan 16.00 – 17.00
Plats: Hästgatan 9

Hur gör vi samhället mer motståndskraftigt där statliga myndigheter, kommuner och organisationer mer samordnat och effektivt bidrar till att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism?

Medverkande:

 • Jonas Trolle, chef för Center mot våldbejakande extremism
 • Petra Stenkula, polismästare, chef utredningsenhet Syd, Polismyndigheten
 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Lars Åberg, journalist och författare
 • Christer Mattsson, föreståndare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet

Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt?

Arrangörer: Försvarsmakten, Säkerhetspolisen
Tid: 1 juli klockan 16.45 – 17.30
Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem

Utvecklingen i omvärlden påverkar Sveriges säkerhet. Hoten har blivit svårare att identifiera och mer komplicerade att hantera. Hur ska vi förebygga, upptäcka och motverka hot i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt?

Medverkande:

 • Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Lena Hallin, chef Must, Försvarsmakten

Seminariet går att se i efterhand via länken nedan.
Främmande makt agerar i gråzon (2019-07-01)

Extremism – ett långsiktigt hot mot demokratin

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 2 juli klockan 08.00 – 08.45
Plats: Oscarssalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21

De senaste åren har extremistmiljöernas verksamhet förändrats. Hur ser det långsiktiga hotet mot demokratin ut? På vilket sätt verkar extremistmiljöerna för att förändra samhällsordningen - och varför? Vad krävs för att stoppa tillväxten i extremistmiljöerna?

Medverkande:

 • Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Linda H Staaf, chef underrättelseenheten, Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten

Seminariet går att se i efterhand via länken nedan.
Hotet från extremistmiljöerna består av två delar

Hur samverkar rättsväsendet för att bekämpa organiserad brottslighet?

Arrangörer: Säkerhetspolisen, Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten
Tid: 2 juli klockan 11.15 – 12.00
Plats: Hamnplan, H204

En av rättsväsendets och samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa den organiserade brottsligheten. Samverkan mellan myndigheter är central för att kampen ska bli framgångsrik. Hur ser samarbetet ut och vilka utmaningar finns?

Medverkande:

 • Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten
 • Björn Borschos, t.f. generaldirektör, Brottsförebyggande rådet

Seminariet går att se i efterhand på Polisens Youtube-sidalänk till annan webbplats.

Plocka klockan – ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet

Arrangörer: Säkerhetspolisen, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten
Tid: 2 juli klockan 13.00 – 13.45
Plats: Hamnplan, H204

Att ta bort möjligheten att tjäna pengar på brott är ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet. Det kan till exempel handla om att ta ifrån kriminella pengar, bilar eller dyra klockor. Det kan även röra sig om förebyggande åtgärder. Företrädare för fem rättsvårdande myndigheter berättar om arbetet med så kallad tillgångsinriktad brottsbekämpning.

Medverkande:

 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Solveig Forss, gruppchef, Gruppen för finansiellt utredningsbiträde, Polismyndigheten
 • Sara Nilsson, kammaråklagare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Åklagarmyndigheten
 • Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd, Brottsförebyggande rådet
 • Stefan Lundberg, chefsåklagare, strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete, Ekobrottsmyndigheten
 • Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten

Seminariet går att se i efterhand på Polisens Youtube-sidalänk till annan webbplats.

När tonläget höjs riskerar det extrema att normaliseras

Arrangör: Brå/Center mot våldsbejakande extremism
Tid: 3 juli klockan 13.10 – 13.50
Plats: Sal E35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Från betydelsen av att i nyhetsrapporteringarna inte nämna Nya Zeeland-terroristen vid namn, till att ställa ”så kallade svenskar” mot ”svenskar”. Hur reproduceras bilder av terrorister – och vad blir effekten?

Medverkande:

 • Jenny Yourstone, doktor och forskningsledare, Center mot våldsbejakande extremism
 • Marie Gustavson Sendén, docent och språkforskare, Södertörns högskola
 • Jonas Trolle, chef, Center mot våldsbejakande extremism
 • Magnus Ranstorp, docent och terrorismforskare, CATS, Försvarshögskolan
 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Jan Scherman, journalist och debattör

Seminariet går tat se i efterhand via CVE:s Youtube-sidalänk till annan webbplats.

Svenska kommuner efter IS – att arbeta med återvändare och förhindra nya resande till terrorgrupper

Arrangör: Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet
Tid: 3 juli klockan 15.00 – 16.00
Plats: Kunskapstriangeln, Hästgatan 13

Under våren har frågor om återvändare från Islamiska staten blivit alltmer intensiv och polariserad. Många har åsikter, men i kommunerna måste problemen hanteras. Vad är viktigt att tänka på i arbetet mot våldsbejakande extremism och vilka satsningar behöver göras för att stödja Sveriges kommuner?

Medverkande:

 • Jonas Trolle, chef, Center mot våldsbejakande extremism
 • Yassin Ekdahl, psykolog, Lund (tidigare Nationella samordningen mot VBE)
 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Åsa Furén-Thulin, sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Svenska lärosäten – en godisbutik för industrispionage?

Arrangörer: Folk och Försvar, Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt, Försvarshögskolan
Tid: 3 juli klockan 15.15 – 16.00
Plats: Sigrid (fartyg), Skeppsbron

Både politiker och forskare vill att svensk forskning ska tävla på högsta internationella nivå och locka forskare från andra länder. Samtidigt varnas för industrispionage på lärosäten. Hur ser riskerna ut? Vad är skyddsvärt i forskning? Hur kan vi skydda oss och samtidigt öka vår konkurrenskraft?

Medverkande:

 • Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet
 • Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
 • Kennet Alexandersson, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Eva Tiensuu Jansson, professor, Uppsala universitet

Sverige är under attack

Arrangör: SäkerhetsBranschen
Tid: 3 juli klockan 16.00 – 16.45
Plats: Cramérgatan, H334

Säkerhetspolisen rapporterar om ökad signalspaning mot våra myndigheter, Försvarsmakten utbildar it-soldater, 1177:s patientsamtal läcks och vi kopplar upp våra liv mot den digitalisering som tar allt större mark i samhället. Hur väl förberedda är vi mot en digital krigföring?

Medverkande:

 • Dan Eliasson, generaldirektör, MSB
 • Jan Kinnander, kommendör och chef, Musts säkerhetskontor
 • Fredrik Agemark, enhetschef, Säkerhetspolisen
 • Jeanette Lesslie, vd, 2Secure
 • Anton Lif, rådgivare samt fd senior psyopsspecialist, Combitech