Säpo

2020 års handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet

2020-03-04

Den 2 mars lämnade myndigheterna i SAMFI-gruppen 2020 års redovisning av den samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplanen till Regeringskansliet.

Huvuddelen av åtgärderna syftar till att stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter, samt öka säkerheten i nätverk, produkter och system. Även möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet ska öka.

Åtgärderna i årets handlingsplan bidrar bland annat till att stärka totalförsvaret genom bättre förmåga att kommunicera säkerhetsskyddsklassificerad information inom totalförsvaret. Nästan en tredjedel av åtgärderna i årets redovisning genomförs i samverkan mellan en eller flera av myndigheterna som ingår i uppdraget, och många åtgärder sker i samverkan med andra aktörer i samhället. Mer än hälften av åtgärderna är nya eller uppdaterade jämfört med föregående år.

Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området. Handlingsplanen omfattar perioden 2019-2022 och arbetet med åtgärderna rapporteras årligen till regeringen fram till 1 mars 2023, där MSB ansvarar för att sammanhålla rapporteringen.

Myndigheterna i samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) utgörs av Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.