Säpo

Säkerhetspolisens arbete med samråd rörande 5G

2020-04-17

Under 2020 kommer utbyggnaden och utvecklingen av 5G att påbörjas. Alla sektorer i samhället från myndigheter och verksamheter till sjukvård och industrier, samt media och privatpersoner, kommer att vara uppkopplade då fler och fler säkerhetskänsliga verksamheter är beroende av informationssystem och digital infrastruktur.

Främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige har intensifierats. Samtidigt har förutsättningarna för främmande makts underrättelseinhämtning förändrats under senare år, bland annat genom den snabba teknikutvecklingen. Teknikutvecklingen, där 5G är ett exempel, innebär särskilda utmaningar i möjligheterna att möta interna och externa hot mot nationell säkerhet, terrorism och grov kriminalitet.

Regeringen har gjort bedömningen att det framtida 5G-nätet kommer att vara en kritisk infrastruktur för Sverige, det vill säga att det kommer ha ett högt skyddsvärde. Staten måste därför ta höjd för förändringar i säkerhetsläget och säkerställa kommunikationslösningar som inte är beroende av eller kan påverkas och styras av främmande makt.

Riksdagen har enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska ta emot anmälningar, pröva ansökningar, besluta om skyldigheter och i övrigt pröva frågor och handlägga ärenden samt utöva tillsyn. I processen med att pröva ansökningar har PTS en skyldighet att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att bedöma om radioanvändningen enligt tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har tagit fram ett antal principer som utgör ett underlag för hur Säkerhetspolisen och Försvarsmakten anser att leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät ska utforma sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet.

Säkerhetspolisens arbete med 5G