Säpo

Extremister bakom skolverksamhet i Sverige

2020-05-27

Ett flertal individer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige. Skolverksamheten berör hundratals barn och kan bidra till tillväxten i extremistmiljöerna. Säkerhetspolisen välkomnar de förslag på lagändringar som hindrar extremister från att bedriva skolverksamhet.

De våldsbejakande extremistiska miljöerna har vuxit mycket kraftigt i Sverige under senare år. Det innebär en ökad risk för ideologiskt motiverade våldshandlingar, men även ett mer långsiktigt hot mot det demokratiska systemet.

Säkerhetspolisen ser att det finns verksamheter inom vilka det sker omfattande och långtgående radikalisering och har under en längre tid påtalat problemet med extremism i bland annat skolverksamhet.

Genom statliga eller kommunala bidrag får skolverksamheten ta del av miljontals kronor i offentliga medel vilket på sikt kan bidra till ytterligare radikalisering och tillväxt i extremistmiljöerna.

– Extremister och andra antidemokratiska krafter ska inte kunna bedriva offentligt finansierad skolverksamhet som kan bidra till extremistmiljöernas fortlevnad eller tillväxt. Staten ska inte finansiera skolverksamheter som undergräver Sverige och demokratin genom att stödja våldsbejakande extremism. För att förhindra detta behövs effektiva och rättssäkra metoder som ger bidragsgivande myndigheter förutsättningar att neka eller återkräva bidrag, säger Johan Olsson, operativ chef vid Säkerhetspolisen.

I ett remissvar till regeringen avseende ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” (SOU 2019:64) förordar Säkerhetspolisen bland annat inrättandet av ett kunskapscentrum för att ge stöd och kunskap till myndigheter i bedömningar av organisationer, aktörer, extremism och andra antidemokratiska miljöer som till exempel bedriver skolverksamhet och mottar offentliga medel genom bidrag från staten eller kommuner.

– Lagändringar med effektiva och rättssäkra verktyg behövs för att förhindra och förebygga att extremister och andra antidemokratiska krafter kan starta skolverksamhet och driva skolor och förskolor. Säkerhetspolisen anser att de skärpningar av ägar- och ledningsprövning som föreslås ska omfatta alla enskilda huvudmän, oavsett om verksamheten har konfessionell inriktning eller inte. Det är viktigt att prövningen får ett så brett genomslag som möjligt, säger Johan Olsson, operativ chef vid Säkerhetspolisen.