Säpo

Redovisning av hemliga tvångsmedel 2019

2020-06-03

Under 2019 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2019 totalt fattats 414 beslut om hemliga tvångsmedel. Detta med stöd av bestämmelserna i rättegångsbalken och lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Motsvarande siffra för 2018 var 288, för 2017 var siffran 309.

Hemliga tvångsmedel är till exempel hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.

Säkerhetspolisen har under 2019 fattat 103 beslut med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Motsvarande siffra för 2018 var 190 beslut, vilket betyder en nedgång med 87.

Antalet beslut om tvångsmedel är helt beroende av karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut alls. Detta är också förklaringen till förändringarna både vad gäller upp- och nedgång sedan 2018. Förändringarna ligger med andra ord inom vad som kan betraktas som en normal årlig variation.

Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.

Redovisning av användning av hemliga tvångsmedel på Åklagarmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats