Säpo

Säkert 5G viktigt för Sverige

2020-10-20

Främmande makts underrättelseverksamhet har intensifierats de senaste åren. Ett flertal länder bedriver i dag spioneri och säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige i sådan omfattning att det skadar Sveriges säkerhet. De tillståndsvillkor som Post- och telestyrelsen nu beslutat om inför auktionen om frekvenser för framtidens 5G-nät, ligger i linje med de åtgärder som Säkerhetspolisen ser behöver vidtas för att 5G ska byggas på ett säkert sätt.

- Ett 15-tal stater bedriver olika former av säkerhetshotande verksamhet i Sverige och de senaste fem åren har detta intensifierats. Främmande makt lägger ner mycket tid, stora summor pengar, har omfattande tekniska resurser och många anställda som systematiskt angriper Sverige och svenska verksamheter, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Regering och riksdag har gjort bedömningen att det framtida 5G-nätet är för Sverige kritisk infrastruktur, det vill säga att det kommer att ha ett högt skyddsvärde. Därför har riksdagen beslutat att tillstånd bara ska ges om det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. För att säkerställa detta har Post- och telestyrelsen (PTS), som beslutar om tillstånd att delta i auktionen om frekvenser för att bygga framtidens 5G-nät, fått lagstiftarens uppdrag att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

- Det är Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige. 5G-nätet behöver byggas på ett säkert sätt från början och de beslut om tillståndsvillkor som PTS nu har fattat är bra för Sveriges säkerhet, säger Klas Friberg.

Säkerhetspolisens samrådsyttrande utgår från det inriktningsdokument som tagits fram tillsammans med Försvarsmakten. I dokumentet beskrivs hur framtida 5G ska byggas säkert. Bland annat ska utformningen ske så att styrning, manipulering eller otillåten kartläggning förhindras och angrepp förebyggs. Dessutom ska en riskbedömning av de operatörer och leverantörer som kommer att bygga näten göras.

- Varje dag, året om, pågår angrepp och aktiviteter mot Sverige där främmande makt vill komma åt information och använda den för att stärka den egna staten eller för att påverka Sverige. Spionaget påverkar vår ekonomi och vårt politiska beslutsfattande, men också våra fri- och rättigheter och vår territoriella suveränitet, säger Klas Friberg.

Samtidigt som underrättelseverksamheten intensifierats, har teknikutvecklingen inneburit att nya sårbarheter löpande uppstår och det underlättar för främmande makts säkerhetshotande verksamhet. Teknikutvecklingen, där 5G är ett exempel, innebär därmed utmaningar för Sveriges säkerhet.

- Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige. Den kinesiska staten bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. Det här måste vi förhålla oss till när framtidens 5G-nät byggs. Vi kan inte kompromissa med Sveriges säkerhet, säger Klas Friberg.

Säkerhetspolisens arbete med 5G

Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation skyldighet att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden som rör tillstånd att använda radiosändare i syfte att klarlägga om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sverige säkerhet.