Säpo

Bedömning av terrorhotet för 2021

2021-03-29

Islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2021.

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i januari 2021. Beslutet fattades med bland annat utgångspunkt i NCT:s helårsbedömning som nu är klar.

Det främsta terrorattentatshotet mot Sverige kommer under 2021 sannolikt från islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism. Inom dessa extremistmiljöer kommer det under 2021 möjligen finnas ett fåtal personer som utvecklar avsikt och förmåga att utföra ett terrorattentat i Sverige.

De flesta av terrorattentaten i västvärlden har under de senaste åren utförts av ensamagerande individer som på eget initiativ inspirerats och utvecklat attentatsavsikt och därefter planerat samt genomfört ett terrorattentat. Det är troligt att denna trend kommer fortsätta även under 2021.

Under 2020 ökade antalet utförda terrorattentat i västvärlden av våldsbejakande islamister i jämförelse med föregående år. Antalet utförda terrorattentat i västvärlden utförda av våldsbejakande högerextremister minskade under 2020, men attentatshotet från den våldsbejakande högerextremistiska miljön har trots detta successivt ökat under de senaste åren.

NCT:s helårsbedömning för 2021PDF (pdf, 371.3 kB)

Bedömningar på kort och lång sikt

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen. NCT gör strategiska analyser av händelser, trender och tendenser inom terrorism och bedömer hur terrorhotet mot Sverige och svenska intressen påverkas på kort och lång sikt.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning