Säpo

Redovisning av hemliga tvångsmedel 2020

2021-05-31

Under 2020 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2020 fattats 489 beslut om hemliga tvångsmedel med stöd i rättegångsbalken och preventivlagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Motsvarande siffra för 2019 var 414 beslut. Det har under 2020 inte meddelats några tillstånd med tillämpning av det förenklade förfarandet vid vissa beslut om hemlig dataavlyssning av elektronisk kommunikation (som trädde i kraft 1 augusti 2020).

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2020 fattats 130 beslut med stöd av bestämmelserna i lagen om hemlig dataavläsning (som trädde i kraft 1 april 2020).

Säkerhetspolisen har under 2020 fattat 119 beslut med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Motsvarande siffra för 2019 var 109 beslut.

Antalet beslut om tvångsmedel är helt beroende av karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut alls. Detta är också förklaringen till förändringarna sedan 2019. Förändringarna ligger med andra ord inom vad som kan betraktas som en normal årlig variation.

Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.

Redovisning av användning av hemliga tvångsmedel på Åklagarmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster